kollokfiumi1la (1).doc - KOLLOKFIUMI i PAR\u00cb N\u00cb FINANCA PUBLIKE GRUPI \u201cA\u201d 1.Pse teoria bashkohore financiare nuk bazohet ne kufizimin e te dalave

kollokfiumi1la (1).doc - KOLLOKFIUMI i PARu00cb Nu00cb...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

KOLLOKFIUMI i PARË FINANCA PUBLIKE GRUPI “A” 1 . Pse teoria bashkohore financiare nuk bazohet ne kufizimin e te dalave publike? 2.Kufiri i poshtem i ngarkeses tatimore? 3.Si behet ndarja e faktoreve te prodhimit me ane te te dalave publike? 4.Format e tatimit te dyfishte? 5.Cilat jane kriteret e ndarjes se tatimimeve ne direkte dhe indirekte? 6.Pse tatimi ne qarkullim ka efekt regresiv? 7.Pse qellimet e politikes tatimore bien ne kundershtim me efektet tatimore? 8.Evazioni i ligjshem tatimor kur mund te ndodhe? 9.Cilat lloje te tatimeve kane efekte……. 10.Çka kuptoni me politike tatimore restriktive dhe kur perdoret? 11.Si mund te menjanohen efektet e inflacionit me ane te politikes tatimore? 12.Te cilat lloje te tatimit eshte obliguesi, paguesi dhe destinuesi i njejti person?
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

 • Winter '16
 • james bina

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture