(Formulari 10) Formulari i Buxhetit - Saranda Krasniqi.xls - Formulari 10 Republika e Kosov\u00ebs Republika Kosova \u2013 Republic of Kosovo Qeveria \u2013 Vlada

(Formulari 10) Formulari i Buxhetit - Saranda Krasniqi.xls...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Formulari 10 Emri i OJQ-se: Kosovo Debate Club (KDC) Titulli i projektit: “Libri tek lexuesi” (panair lëvizës) Formulari i Buxhetit për projekt: Lloji i kostos Njësia Sasia Arsytimi 1. Burimet Njerëzore 1.1 Fatos Rama - Menaxher muaj 5 250.00 € 1,250.00 € Përshkruani përgjegjsitë 1.2 Saranda Krasniqi - Vullnetar muaj 5 250.00 € 1,250.00 € 1.3 Besfort Krasniqi - Vullnetar muaj 5 250.00 € 1,250.00 € 1.4 Xhemajl Avdyli - Ekspert muaj 5 300.00 € 1,500.00 € Nëntotali për personel 45.73% 5,250.00 € 2. Aktivitetet - shpenzimet e drejtpërdrejta të projektit 2.1 Aktiviteti 1: Parapërgatitjet për projekt 2.1.1 Kontakti me botuesit 5 - 150.00 € Përshkruani si është bërë kalkulimi i kostove 2.1.2 Kontakti me drejtoritë në nivel komunash 5 - 2,200.00 € Përshkruani si është bërë kalkulimi i kostove 2.2 Aktiviteti 2: Zbatimi i projektit 2.2.1 Vendosja e tendave dhe tavolinave në 5 - 330.00 € Përshkruani si është bërë kalkulimi i kostove bashkëpunim me komunat Përshkruani si është bërë kalkulimi i kostove 2.2.2 Organizimi I takimeve me lexues 5 -
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

 • Winter '16
 • james bina

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture