fp_ushtrime.pdf - Universiteti i Prishtin\u00ebs \u201cHasan Prishtina\u201d Fakulteti Ekonomik FINANCAT PUBLIKE Ushtrime Sead Ujkani [email protected]

fp_ushtrime.pdf - Universiteti i Prishtinu00ebs...

This preview shows page 1 - 4 out of 27 pages.

2016-04-04 1 FINANCAT PUBLIKE Ushtrime Sead Ujkani [email protected] FP_2015/16-2 Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” Fakulteti Ekonomik FP_2015/16-1 TË DHËNA BAZIKE TË LËNDËS Njësia akademike: Fakulteti Ekonomik Titulli i lëndës: Financat Publike Niveli: Baçelor Statusi i lëndës: Obligative Viti i studimeve: III Vlera në kredi-ECTS: 4 Grupet e ushtrimeve: E hënë I (09:45-10:30) II (10:30-11:15) III (11:30-12:15) IV (12:15-13:00) E martë V (11:30-12:15) VI (12:15-13:00) QËLLIMI I LËNDËS Objektivi i kursit është që në fund të semestrit studentët të kenë një njohuri më të qartë dhe aftësi për të rezonuar lidhur me çështjet ekonomike që kanë të bëjnë me sektorin publik . Qëllimi është gërshetimi i të dhënave institucionale, teorike dhe ekonometrike që studentët të aftësohen për të vlerësuar në mënyrë parimore shpenzimet qeveritare dhe tatimet . Synimi i kursit është që në fund të semestrit studenti të jetë më i sigurt dhe më i aftë në shpjegimin dhe interpretimin ekonomik të problemeve të botës reale. FP_2015/16-1
Image of page 1
2016-04-04 2 REZULTATET E PRITURA Pas përfundimit të këtij kursi, studentët duhet të jenë në gjendje të: - zbatojnë analizat ekonomike në programet e ndryshme të tatimeve dhe shpenzimeve; - të kuptojnë ndikimin e shpenzimeve qeveritare, ligjeve, tatimeve, dhe borxheve në nxitjen për punë, investime dhe shpenzim të të ardhurave; - të analizojnë politikat qeveritare. FP_2015/16-1 LITERATURA FP_2015/16-1 > Dr. Drita Konxheli, Financat Publike, Ligjërata të autorizuara; > Prof. Dr. Sabahudin Komoni: Financat Publike, Prishtinë, 2008; > Harvey S. Rosen: Financa Publike, Albin, Tiranë, 2003; > David N. Hyman: Public Finance, 2010 South-Western, Cengage Learning PLANI I DIZEJNUAR I MËSIMIT FP_2015/16-1
Image of page 2
2016-04-04 3 Qëllimi i financave publike është kuptimi i rolit të duhur të qeverisë në ekonomi. Në aspektin e shpenzimeve të financave publike, ne pyesim: Çfarë lloj i shërbimeve duhet të sigurojë qeveria? Përse duhet qeveria të jetë shpenzuar qindra miliona dollarë / euro për të ofruar sigurim shëndetësor? Në përgjithësi , pse është qeveria ofruesi kryesor i të mirave dhe shërbimeve të tilla si autostrada, arsimi, dhe transferet për të papunët, ndërsa sigurimi i të mirave dhe shërbimeve të tilla si veshjet, argëtimi e sigurimi i pasurisë është lënë në përgjithësi në sektorin privat? HYRJE NË FINANCAT PUBLIKE FP_2015/16-1 Në aspektin e të hyrave të financave publike, ne pyesim: Sa duhet taksuar qeveria qytetarët e saj dhe si duhet që shuma të jetë e lidhur me rrethanat ekonomike të atyre individëve? Çfarë lloje të aktiviteteve duhet të tatohen apo të jepet lehtësim taksash në kohë të vështira? Çfarë efekti kanë taksat mbi funksionimin e ekonomisë?
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 27 pages?

 • Winter '16
 • james bina

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes