42K18.4_NHÓM-7_giaytoA510.xlsx - A510 CÔNG TY KIỂM TOÁN ABC Tên khách hàng Công ty hitexco Ngày kết thúc kỳ k� toán Nôi dung PHÂN

42K18.4_NHÓM-7_giaytoA510.xlsx - A510 CÔNG TY KIỂM...

This preview shows page 1 - 3 out of 13 pages.

Page: 1/13 A510 CÔNG TY KI M TOÁN ABC Tên Ng i th c hi n ươ Nguy n Th A Ng i soat xet 1 ươ Nguy n Văn C N i dung: PHÂN TÍCH S B BCTC ô Ơ Ng i soat xet 2 ươ Tr n Thúc B B ng cân đ i k toán ế Năm 2018 Ch tiêu 12/31/2017 12/31/2018 Sau KT Tr c KT ướ A. Tài s n ng n h n 100 12,676,421,780 12,495,865,702 I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n ươ ươ 110 V.1 4,103,369,654 3,019,955,713 1. Ti n 111 4,103,369,654 3,019,955,713 2. Các kho n t ng đ ng ti n ươ ươ 112 0 0 II. Đ u t tài chính ng n h n ư 120 0 0 1. Ch ng khoán kinh doanh 121 0 0 2. D phòng gi m giá ch ng khoán kinh doanh (*) 122 0 0 3. Đ u t n m gi đ n ngày đáo h n ư ế 123 0 0 III. Các kho n ph i thu ng n h n 130 3,806,573,876 4,721,128,119 1. Ph i thu ng n h n c a khách hàng 131 V.2 3,720,298,744 4,557,081,782 2. Tr tr c cho ng i bán ng n h n ướ ườ 132 63,521,894 70,236,894 3. Ph i thu n i b ng n h n 133 0 0 4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng ế ế 134 0 0 5. Ph i thu v cho vay ng n h n 135 0 0 6. Ph i thu ng n h n khác 136 V.3 22,753,238 93,809,443 7. D phòng các kho n ph i thu ng n h n khó đòi (*) 137 0 0 8. Tài s n thi u ch x ế 139 0 0 IV. Hàng t n kho 140 4,766,478,250 4,424,321,629 1. Hàng t n kho 141 V.4 4,766,478,250 4,424,321,629 2. D phòng gi m giá hàng t n kho (*) 149 0 0 V. Tài s n ng n h n khác 150 0 330,460,241 1. Chi phi tr tr c ng n h n ướ 151 0 0 2. Thu giá tr gia tăng đ c kh u tr ế ượ 152 0 330,460,241 3. Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n c ế ướ 153 0 0 4. Giao d ch mua bán l i trái phi u Chính ph ế 154 0 0 5. Tài s n ng n h n khác 155 0 0 B. Tài s n dài h n 200 5,012,899,303 8,268,816,983 I. Các kho n ph i thu dài h n 210 0 0 1. Ph i thu dài h n c a khách hàng 211 0 0 2. Tr tr c cho ng i bán dài h n ướ ườ 212 0 0 3. V n kinh doanh đ n v tr c thu c ơ 213 0 0 4. Ph i thu n i b dài h n 214 0 0 5. Ph i thu v cho vay dài h n 215 0 0 Tên khách hàng: Công ty hitexco Ngày k t thúc kỳ k toán ế ế : s Thuy t ế minh
Image of page 1
Page: 2/13 6. Ph i thu dài h n khác 216 0 0 7. D phòng ph i thu dài h n khó đòi (*) 219 0 0 0 0 II. Tài s n c đ nh 220 4,832,899,303 8,188,180,652 1. Tài s n c đ nh h u hình 221 V.5 4,832,899,303 5,688,180,652 - Nguyên giá 222 8,997,779,508 11,233,758,959 - Giá tr hao mòn lũy k (*) ế 223 -4,164,880,205 -5,545,578,307 2. Tài s n c đ nh thuê tài chính 224 0 0 - Nguyên giá 225 0 0 - Giá tr hao mòn lũy k (*) ế 226 0 0 3. Tài s n c đ nh vô hình 227 V.6 0 2,500,000,000 - Nguyên giá 228 83,190,000 2,583,190,000 - Giá tr hao mòn lũy k (*) ế 229 -83,190,000 -83,190,000 III. B t đ ng s n đ u t ư 230 0 0 - Nguyên giá 231 0 0 - Giá tr hao mòn lũy k (*) ế 232 0 0 IV. Tài s n d dang dài h n 240 0 0 1. Chi phí s n xu t, kinh doanh d dang dài h n 241 0 0 2. Chi phí xây d ng c b n d dang ơ 242 0 0 V. Đ u t tài chính dài h n ư 250 0 0 1. Đ u t vào công ty con ư 251 0 0 2. Đ u t vào công ty liên doanh, liên k t ư ế 252 0 0 3. Đ u t góp v n vào đ n v khác ư ơ 253 0 0 4. D phòng đ u t
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 13 pages?

 • Fall '16
 • trần ngọc kỳ

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture