D530-HTK.xlsx - CÔNG TY TNHH KiỂM TOÁN APC Tên khách hàng Công ty Hitexco Ngày kết thúc kỳ k� toán Nội dung CHƯƠNG TRÌNH KIỂM

D530-HTK.xlsx - CÔNG TY TNHH KiỂM TOÁN APC Tên khách...

This preview shows page 1 - 2 out of 29 pages.

CÔNG TY TNHH Ki M TOÁN APC N i dung: CH NG TRÌNH KI M TOÁN HÀNG T N KHO ƯƠ A. M C TIÊU Các r i ro tr ng y u ế Th C. CÁC TH T C KI M TOÁN STT Th t c ủ ụ I. Th t c chung ủ ụ 1 2 S chính xác II. Th t c phân tích ủ ụ 1 2 3 4 5 6 III. Ki m tra chi ti t ế Tham gia ch ng ki n ki m kê hi n v t HTK cu i kỳ k toán ế ế 1.1 Quy n s h u Tên khách hàng: Công ty Hitexco Ngày k t thúc kỳ k toán: ế ế 31/12/2018 Đ m b o các kho n m c HTK là hi n h u, thu c quy n s h u c a DN; đ c ghi nh n đ y đ , chính xác, đúng kỳ k ượ ế theo giá tr phù h p; trình bày trên BCTC phù h p v i khuôn kh v l p và trình bày BCTC đ c áp d ng. ề ậ ượ B. R I RO CÓ SAI SÓT TR NG Y U C A KHO N M C M c tiêu ki m toán Ng i ườ th c hi n Ki m tra chính sách k toán áp d ng nh t quán v i năm tr c và phù ế ướ h p v i khuôn kh v l p và trình bày BCTC đ c áp d ng. ề ậ ượ S trình bày và công b L p b ng s li u t ng h p có so sánh v i s d cu i năm tr c. Đ i ư ướ chi u các s d trên b ng s li u t ng h p v i BCĐSPS, s cái, s chi ế ư ti t… và gi y t làm vi c c a ki m toán năm tr c (n u có). ế ướ ế So sánh s d HTK (k c s d d phòng) và c c u HTK năm nay so ư ư ơ v i năm tr c, gi i thích nh ng bi n đ ng b t th ng. ướ ế ườ S đánh giá và phân b So sánh t tr ng HTK v i t ng tài s n ng n h n năm nay so v i năm tr c, đánh giá tính h p lý c a nh ng bi n đ ng. ướ ế S đánh giá và phân b So sánh th i gian quay vòng c a HTK v i năm tr c và k ho ch, xác ướ ế đ nh nguyên nhân bi n đ ng và nhu c u l p d phòng (n u có). ế ế S trình bày và công b So sánh c c u chi phí (nguyên v t li u, nhân công, s n xu t chung) năm ơ nay v i năm tr c, đánh giá tính h p lý c a các bi n đ ng. ướ ế S trình bày và công b So sánh giá thành đ n v kỳ này v i kỳ tr c, gi a th c t v i k ho ch, ơ ơ ướ ế ế gi a các tháng trong năm, gi i thích các bi n đ ng b t th ng. ế ườ S đánh giá và phân b Phân tích t tr ng c a nguyên v t li u, chi phí nhân công, chi phí s n xu t chung/c c u t ng giá thành thành ph m c a 1 s s n ph m ch ơ ch t (ho c ch n m u), so sánh v i đ nh m c chi phí c a s n ph m, gi i thích nguyên nhân các bi n đ ng b t th ng. ế
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 29 pages?

 • Fall '16
 • trần ngọc kỳ

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture