bancaobach.doc - U� BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU VÀ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG

bancaobach.doc - U� BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP...

This preview shows page 1 - 3 out of 23 pages.

U BAN CH NG KHOÁN NHÀ N C C P CH NG NH N ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN C ƯỚ PHI U VÀ TRÁI PHI U CHUY N Đ I RA CÔNG CHÚNG CH CÓ NGHĨA LÀ VI C ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN C PHI U VÀ TRÁI PHI U ĐÃ TH C HI N THEO CÁC QUY Đ NH C A PHÁP LU T LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý Đ M B O GIÁ TR C A C PHI U VÀ TRÁI PHI U. M I TUYÊN B TRÁI V I ĐI U NÀY LÀ B T H P PHÁP. B N CÁO B CH T NG CÔNG TY ABC (Gi y ch ng nh n ĐKKD s 0100107518 ngày 27/7/2010 thay đ i l n 1 do S K ho ch và Đ u t Thành ph Hà N i c p ế ư ) CHÀO BÁN C PHI U C A T NG CÔNG TY ABC RA CÔNG CHÚNG (Gi y ch ng nh n đăng ký chào bán s . . .../GCN -UBCK do Ch t ch ủ ị U ban Ch ng khoán Nhà n c c p ngày . . . tháng. . . năm . . ...) ướ B n cáo b ch này và tài li u b sung s đ c cung c p t i: ượ 1. TR S CHÍNH T NG CÔNG TY ABC Tr s chính: ụ ở S 200 Nguy n S n, P.B Đ , Q.Long Biên, Hà N i ơ Đi n tho i: (84-4) 3832 0320 Fax: (84-4) 3872 2375 2. CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN B N VI T Đ a ch : T ng 15, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, S 2 đ ng H i Tri u, Q. ườ 1, Thành Ph H Chí Minh Đi n tho i: (84-8) 3914 3588 Fax: (84-8) 3914 3209 3. CHI NHÁNH CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN B N VI T Đ a ch : T ng 6 tòa nhà s 109 Tr n H ng Đ o, Q. Hoàn Ki m, Hà N i ư ế Đi n tho i: (84-4) 6262 6999 Fax: (84-4) 6278 2688 Ph trách công b thông tin: H tên : Tr n Thanh Hi n Ch c v : K toán tr ng ế ưở Đi n tho i: (84-4) 3873 2732 Fax: (84-4) 3873 0756
Image of page 1
T NG CÔNG TY ABC (Gi y ch ng nh n ĐKKD s 0100107518 ngày 27/7 /2010 thay đ i l n 1 do S K ho ch và Đ u t Thành ph Hà N i c p ế ư ) CHÀO BÁN C PHI U RA CÔNG CHÚNG Tên c phi u: ế C phi u T ng công ty ABC ế Lo i c phi u: ế C phi u ph thông ế M nh giá: 10.000 đ ng/c ph n Gía bán kh i đi m: 25.000 đ ng/c ph n T ng s l ng chào bán: ố ượ 500.000 c ph n T ng giá tr chào bán theo m nh giá: 5.000.000.000 đ ng I. NH NG NG I CH U TRÁCH NHI M CHÍNH Đ I V I N I DUNG ƯỜ CHÁO BÁN 1. T ch c s h u ch ng khoán chào bán: T ng Công ty ABC Ông Ph m Ng c Minh Ch c v : T ng Giám đ c Chúng tôi đ m b o r ng các thông tin và s li u trong B n cáo b ch này là chính xác, trung th c và cam k t ch u trách nhi m v tính trung th c, chính xác c a nh ng thông tin và ế s li u này. 2. T ch c t v n: Công ty C ph n Ch ng khoán B n Vi t ư Ông Nguy n Quang B o Ch c v : Phó T ng Giám đ c
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 23 pages?

 • Fall '16
 • trần ngọc kỳ

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture