Course Hero Logo

Hjemmeopgave 1.docx - Hjemmeopgave 1 Sebastian...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 10 pages.

Hjemmeopgave 1Sebastian Uldum-Sanders, hold 6Økonomiske Principper B, F18Opgave A1.BNP er en beholdningsvariabel, mens kapitalapparatet er en strømvariabel.”; dette eret forkert udsagn. En beholdningsvariabel er størrelse af en given beholdning målt påét tidspunkt – f.eks. hvor mange penge der er i kasseapparatet. I kontrast til dette stårstrømvariabel som er størrelsen af en given strøm over en periode – f.eks. hvor mangepenge, der bliver tilført kasseapparatet på en given dag. BNP er et lands samlede produktionsværdi fratrukket forbrug i produktionen i en givenperiode – typisk et år; vi ser altså hermed at dette må være en strømvariabel.Kapitalapparatet er derimod den samlede mængde af maskiner, redskaber og andreressourcer en virksomhed eller et samfund som helhed har til rådighed i produktionen;dette er altså en fast mængde, der kan opgives i et givent øjeblik, og altså dermed enbeholdningsvariabel. Dette er altså modsat ovenstående udsagn, som dermed erforkert.2.Niveauet for BNP pr. indbygger i Danmark har været uændret siden 1980.” er etforkert udsagn. BNP kan beskrives som en produktion med en produktionsfunktion.Dette ville hermed se således ud:BNP=F(K ,L)Her er K den kapital Danmarks samlede produktion har til rådighed, L er landetssamlede arbejdskraft, mens F beskriver de mekanismer med hvilke man producerer udfra kapitalen og arbejdskraften – heriblandt specielt at nævne teknologi og maskiner. Hvis en situation som i det ovenstående udsagn skulle være tilfældet, ville stigningen iBNP og stigningen i befolkningsantallet skulle være direkte proportionalt. Dette erpraktisk talt umuligt – specielt taget i betragtning den store teknologiske udvikling vihar set i de seneste 38 år.Hermed er ovenstående udsagn forkert.3.En model er fuldstændig, hvis antallet af relationer svarer til antallet af eksogenevariable.” er et forkert udsagn. En model består groft sagt af to slags variable:endogene og eksogene. Endogene variable bliver forklaret i modellen, mens eksogenevariable er størrelser der bliver taget som givne i modellen. Hermed siger man somregel, at en model er fuldstændig, når denne har lige mange relationer som endogenevariable – da man dermed må formode at alle de endogene forklares. Dette er modsatovenstående udsagn, som derved er forkert.
Opgave BYSer den udbudte mængde, YDer efterspurgt mængde, PSer sælgers stykpris, PDer købers stykpris, mens ´ter en salgsafgift.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 10 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
jesper linaa
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture