chuong 2 - thi truong tai chinh (1).pdf - Thu1ecb...

This preview shows page 1 - 11 out of 48 pages.

Thị trường tài chính và các tổ chức tài chính trung gian L à bộ phận dẫn vốn – thực hiện chức năng dẫn vốn giữa các tụ điểm vốn trong hệ thống Dẫn vốn trực tiếp dẫn vốn từ người có tiền nhà rỗi sang người cần vốn qua hoạt động tài chính trực tiếp 9/30/2019 1
- Người cần vốn bán ra thị trường các công cụ nợ, cổ phiếu, món vay thế chấp. Người có vốn sẽ mua các công cụ này và chuyển vốn trực tiếp cho người cần vốn.
Dẫn vốn gián tiếp Thông qua các tổ chức tài chính trung gian Các tổ chức trung gian tập trung được các nguồn vốn nhỏ từ các hộ gia đình , các tổ chức kinh tế thành một lượng vốn lớn , đáp ứng được các nhu cầu về vốn lớn nhỏ khác nhau VD: Ngân hàng thương mại , các tổ chức tài chính trung gian phi ngân hàng : công ty bảo hiểm , quỹ trợ cấp , công ty tài chính, quỹ đầu , công ty chứng khoán ,… Các trung gian tài chính tập trung các nguồn vốn nhàn rỗi rải rác đáp ứng nhu cầu về vốn cho các đối tượng cần vốn , thị trường tài chính không thể làm được chức năng này hoặc làm được nhưng hiệu quá rất thấp . 9/30/2019 3
Chương 2: Thị trường tài chính I . CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA TTTC Người cho vay ( người tiết kiệm ), người có vốn nhàn rỗi 1. Hộ gia đình 2. Các doanh nghiệp 3. Chính phủ Người đi vay ( người sử dụng ), người cần vốn 1. Hộ gia đình 2. Các doanh nghiệp 3. Chính phủ Thị trường tài chính Tài chính trực tiếp Tài chính gián tiếp Vốn Vốn Các trung gian tài chính
I.a. Chức năng của TTTC Luân chuyển vốn từ người vốn nhàn rỗi đến người cần vốn , qua đó thị trường tài chính giúp nâng cao năng suất hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế . Thị trường tài chính phát triển góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế hội của một quốc gia.
I.b. Vai trò của TTTC Thúc đẩy việc tích luỹ tập trung tiền vốn để đáp ứng nhu cầu vốn xây dựng sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế (nhà nước, doanh nghiệp,...) Giúp cho việc sử dụng vốn hiệu quả hơn Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chính sách mở cửa , cải cách kinh tế của chính phủ Giúp NHTW điều tiết hoạt động cung tiền
II. Chủ thể tham gia TTTC 1. Chủ thể đi vay 2. Chủ thể cho vay
III. Phân loại thị trường tài chính 1. Thị trường nợ thị trường vốn cổ phần 2. Thị trường cấp 1 và thị trường cấp 2 3. Thị trường tiền tệ thị trường vốn
Tại Việt Nam, hiện có khoảng 60 tỷ USD tiền nhàn rỗi đang "ngủ yên" trong dân, theo tính toán của Ngân hàng Thế giới (WB).
1. Thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture