PHYSICS TRIAL SPM SBP PAPER 2 2016.docx - NAMA:. Fizik...

This preview shows page 1 - 5 out of 34 pages.

NAMA:...................................................................Tingkatan :..............FizikKertas 2Ogos 2016BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUHDAN SEKOLAH KECEMERLANGANPENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2016PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIAFIZIKKertas 2Dua jam tiga puluh minitJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHUUntuk Kegunaan PemeriksaBahagianSoalanMarkahA12345678B910C1112Jumlah BesarKertas ini mengandungi29halaman bercetakArahan:1.Tulisnamadantingkatananda pada ruang yangdisediakan.2.Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.3.Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagiansoalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasaMelayu.4.Jawapan kepadaBahagian Ahendaklah ditulis dalamruang yang disediakan dalam kertas soalan.5.Jawapan kepadaBahagian BdanBahagian Chendaklahditulis dalam helaian tambahan6.Rajah tidak dilukis mengikut skalakecualidinyatakan.7.Markah maksimum yang diperuntukkan ditunjukkan dalamkurungan pada hujung tiap-tiap soalan8.Penggunaan kalkulator saintifik yangtidakbolehdiprogramkan adalah dibenarkan.
SULIT24531/2The following information may be useful. The symbols have their usual meaning.Maklumat berikut mungkin berfaedah. Simbol-simbol mempunyai makna yang biasa.1.a=vut16.Power, P=energytime2.v2=u2+2asKuasa, P=tenagamasa3.s =ut+½ at217.V = IR4.Momentum =mv18.Power, P=IVKuasa5.F = ma19.NsNp=VsVp6.Kinetic energ=½ mv220.Efficiency=IsVsIpVpx100Tenaga kinetikKecekapan7.Gravitational potential energy=mgh21.1f=1u+1vTenaga keupayaan graviti8.Elastic potential energy=½ Fx22.n=sinisinrTenaga keupayaan kenyal9.ρ =mV23.n =realdepthapparent depth10.Pressure,P = hgn=dalamnyatadalamketaraTekanan11.Pressure, P=FA24.λ=axDTekanan25.Q= It12.Heat, Q=mcHaba26.E = I (R + r)13.PVT=Constant (pemalar)27.eV = ½ mv214.E =m c228.g = 10 ms-24531/2©2016 Hak Cipta BPSBPSK[Lihat halaman sebelahSULIT
SULIT34531/215.v =fSection ABahagianA[60 marks][60markah]Answerallquestions in this sectionJawabsemuasoalan dalam bahagian ini1Diagram 1.1 shows a top view of a clock placed in front of a plane mirror.Diagram 1.2 shows the image of the clock in the mirror.Rajah1.1menunjukkan pandangan dari atas sebuah jam yang diletakkan di hadapancermin. Rajah1.2menunjukkan imej jam itu di dalam cermin.Diagram 1.1Rajah1.1Diagram 1.2Rajah1.2(a)Name the phenomenon involved in the formation of the image.Namakan fenomena yang terlibat dalam pembentukan imej itu.4531/2©2016 Hak Cipta BPSBPSK[Lihat halaman sebelahSULIT
SULIT44531/2…………………………………………………………………………………………[1mark][1markah](b)Complete the following sentence by ticking (√ ) in the correct box.Lengkapkan ayat berikut dengan menanda(√ ) dalam kotak yang betul.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 34 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture