b1ce3d73b70f1a7_ek.pdf - MADENCİLİK Aralık December 1988 Cilt Volume XXVII Sayı No 4 Yatırım Projelerinde Finans Analizi Financial Analysis in

b1ce3d73b70f1a7_ek.pdf - MADENCİLİK Aralık December 1988...

This preview shows page 1 - 3 out of 8 pages.

Yatırım Projelerinde Finans Analizi Financial Analysis in Investment Projects ilhan KANPOLATC) ÖZET Bu yazıda, yatırım projelerinde üretilen karar kriterlerinin finans yapısına bağlı değişimi incelenmiştir. Bu amaçla örnek bir çalışma bazında finans yapısında olabile- cek değişkenler hareketlendirilerek öz sermaye verimindeki değişimler irdelenmiştir. ABSTRACT The purpose of this paper is to examine the variations of the decision criteria produced in investment projects depending upon the financial structure. Variables which may appear in financial structure have been mobilized and the variations in the profitability of the equity capital have been discussed with a case study. * Maden Mühendisi, Türkiye Kalkınma Bankası, ANKARA 13 MADENCİLİK Aralık December 1988 Cilt Volume XXVII Sayı No 4
Image of page 1
1. GİRİŞ Proje analizi yatırım projelerinin fizibilite çalış- malarındaki tekno-ekonomik yönleri kapsayan na- kit akımlarından hareket ederek bilinen değerlen- dirme tekniklerinin kullanımı ile karar kriterleri üreten bir çalışmadır (Nicholson, 1978). Böylece projenin yatırım açısından anlamlı ya da anlamsız olacağı konusu tartışılmakta ve proje red veya ka- bul edilmektedir. Proje analizi çalışmalarında ekonomik bütünlük içerisinde teknik seçenekler konusu ve yatırım de- ğerlendirme teknikleri kapsamlı olarak ele alınma- sına karşın projenin finansmanı genellikle detaylı incelenmeden belirli bir finans yapısı ve bu yapı içerisinde tek seçenekli kredi koşullan ile proje tartışılmaktadır. Bağış unsuru sıfır olan ticari krediler dışında kredi kullanabilecek büyük projelerde değişik kredi teklifleri ile farklı karar kriterlerinin üretil- mesi olanaklıdır. Böylesine yatırım karar kriterle- rini etkileyebilen finansman konusunun da proje- nin sağlıklı olması için diğer unsurlar kadar de- taylı araştırılması gerekmektedir. Proje analizi çerçevesinde finansman konusu- nun da tartışılmış olması yatırıma geçme aşama- sında bir taraftan genişleyen kredi olanaklarıyla oluşan kredi alternatiflerinden uygun olanının seçimi kararında bilgi tabanı oluşturarak yatırım kararcısına pratik bilgiler sunarken, diğer taraf- tan da kreditörle yapılabilecek kredi pazarlığında hedefler sunacaktır. Yatırım projelerinde finansman gereksinimi tü- müyle özkaynakla karşılanabileceği gibi çoğunluk- la yatırımcı tarafından bir bölümünün de dış kay- naklarla karşılanması istenmektedir. Bu istemde yatırımcı açısından özkaynak verimi ve kaynak kıtlığı, kreditör açısından da kredinin verimliliği ve geri ödeme riski yönüyle kısıtlar mevcuttur. Tarafların çıkarlarının kesiştiği noktada fmans paylaşımı ve koşulları gerçekleşmektedir.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 8 pages?

 • Summer '15
 • John Legend

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors