Hjemmeopgave 2 samf.docx - Spørgsmål 1 Forsyningsbalancen...

This preview shows page 1 - 2 out of 7 pages.

The preview shows page 1 - 2 out of 7 pages.
Spørgsmål 1Forsyningsbalancen er et summarisk billede af de vigtigste økonomiske størrelser franationalregnskabets hovedkonti. Til besvarelse vil fokus være på komponenternebruttonationalprodukt, import af varer og tjenester, eksport af varer og tjenester, privat forbrug,offentlige forbrugsudgifter samt bruttoinvesteringer.Bruttonationalprodukt er er særlig vigtig, da den forbindes med økonomisk vækst, og er et samletbillede af Danmarks værditilvækst. Altså værdien af samlede produktion minus værdien af deanvendte råstoffer for året.Import af varer og tjenester giver et billede af hvor meget vi samlet importerer af varer og tjenesterfra udlandet, og eksport af varer og tjenester giver et samlet billede af hvor meget vi eksporterer tiludlandet. For at opnå et overskud på forsyningsbalancens hovedkonti, er det essentielt at eksport erstørre end import.Det private forbrug omfatter husholdningernes udgifter til køb af varer og tjenester til direkteforbrug, som f.eks fødevarer, tøj og husleje. Dette omfatter både forbrug i Danmark og i udlandet iform af turistudgifter. Dertil kommer udgifter i organisationer og foreninger, som leverer tjenestertil husholdninger.Offentlige forbrugsudgifter dækker løn, pensioner og computere til offentlige institutioner, hvilketdækker ca. 80%. Dertil kommer offentlige overførsler og investeringer. Offentlige forbrugsudgifterhar ikke noget at gøre med offentlige ydelser.Bruttoinvesteringer udgør de samlede investeringer, hvilket dækker faste investeringer oglagerforøgelser.For at vise forskellen og udviklingen i delkomponenterne af forsyningsbalancen, er simpel indeksbenyttet, med basis år i år 2000. Formålet med simpel indeks er at sammenligne udviklingen iindikatoren med de niveauforskelle som der er er.Beregningen udføres ved at dividere hvert år med basisåret og gange med 100, for at få udviklingeni procentpoint.Simple indeks=Talår nTalår0100Eksempel:BNP år2009=BNPår2010BNPår2000100BNP år2009=1810,91677,2100BNP år2009=107,97Indekstallene viser hvert år 100 + den procentvise udvikling i indikatoren ift. Basisåret.Den absolutte forskel mellem indeksværdierne kaldes for indeks-point, som dog kan værevanskelige at fortolke og bruges derfor ikke i denne besvarelse.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture