Біздің Елбасымыз.doc - Тақырыбы...

This preview shows page 1 - 3 out of 8 pages.

Таырыбы: қБіздіЕлбасымызңМасаты:қ1. аза халынытыш президенті Нрс лтан біш лы қққңұңғұұӘұНазарбаевтымір жолы,туып- скен,о ып білім алан ,ызмет ң өөқғқеткен жерлері туралы ма л мат беру;ғ ұ2.елбасыны мір жолынан лгі ала отырып Отанын ,халын ң өүқсюге, ержректілікке,азаматтыа, патриоттысезімге үүқққт рбиелеу;ә3.ш кірт ж регінде елбасына деген с йіспеншілік сезімін әүүояту,рметтеу.құКрнекілігіө:слайдтар крсету,нтаспа, шарлар,суреттер,буклет « Нрс лтан өүұұНазарбаев-тыш президент»ұңғБіздіЕлбасымыз-Н..НазарбаевңӘТманбай Молдаалиев «Есіл ер»ұғ1-оушы:қСйлесіп бір жрген ай сзінде де халыты биік оясы ,өүқөққңХалы пен бір ашыасыда,халыпен бірге тоясы .қғңқңЖастытыжалын шатарыменен бірге айтып арман ндері, қңқәазастанныбатарыменен бірге жапыражаясы .Ққңққң2-оушы:қХалытымы мдайтынын да,халытыжыры жырлар жыр,қңұңұңқңК кірегі дек нермей лі ткен де кеткен жылдаржыр,өңөәөСо ына ердік сол ана бізді жеткізеді деп баыт а,ңғққБа ыт а баста байта елі ді,ба ытсызды тан р алдыр.қққңқққұқ3-оушы:қНрслтан бар деп нрыа сенішомыландай боп жрем мен,ұұұңңғүБейнеді крсем беймезгіл кезде абаымды ашам тнерген.ңөқғүСйеміз сені,санамыз,сніп алмай т р анда с йеміз,үөқұ ғүАлланыбізге бір зі сеніп кілісі сен жіберген.ңөөң4-оушы:қЖесірге пана, ашанда ам ор боп жрсіжетімге,қққүңАнанытілі,баланытілі сйлей білесіне тілде.ңңөңалам тербесек жрек берді есеп басынан ткен жылдар а,Қүөғ
Background image
Са ан сенбесек ,кімге сенеміз осынау жердібетінде...ғңн: «Жан аа»Әғ5-оушы:қН.Назарбаев-брінен брын з міндетін, з та айындалуын тересезінетін, әұөөғң
Background image
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 8 pages?

 • Spring '18

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors