Erstanting, kursoppgave..doc - Kursoppgave i...

This preview shows page 1 - 3 out of 5 pages.

Kursoppgave i erstatningsrett Det er flere parter i den konkrete saken. Den første tvisten omhandler Lars Holm mot Musikkforeningen. Lars Holm krever erstatning av foreningen under forutsetningen av at det foreligger skyld. Videre krever Marthe Kirkerud erstatning av Musikkforeningen for sjokket hun ble påført som følge av at Lars Holm ble blind. Den rettslige problemstillingen er om de skadelidte har rett til erstatning i henhold til skadeerstatningsloven (skl.), organansvaret, samt rettspraksis. 1 Arbeidstaker eller oppdragstaker? Det må ført legges til grunn om Peder Ace er oppdragstaker eller arbeidstaker. Dette blir gjeldende for om musikkforeningen blir vurdert etter det lovfestede objektive ansvaret i skl. § 2-1. Dersom han er oppdragstaker blir Musikkforeningen vurdert etter den alminnelige culpanormen og det ulovfestede organansvaret. En vesentlig og praktisk forskjell mellom arbeidstaker og oppdragstaker er at oppdragstaker selv har risiko for eventuelle skader, mens risiko ligger på arbeidsgiver i arbeidsgiver- arbeidstakerforhold. Det finnes ikke lovfestede vilkår for å avgjøre om noen er oppdragstaker, derfor beror det på en helhetlig vurdering. I og med at Peder Ace ikke var fast ansatt i foreningen, og heller ikke mottok en fast lønn, vil det konkrete forholdet tale for at det ikke foreligger et arbeidsforhold, men dessuten et oppdragsforhold. Jeg legger til grunn at det foreligger et oppdragstaker-oppdragsgiver-forhold, og dermed at musikkforeningen må vurderes i henhold til det ulovfestede organansvaret. 2 Har Lars Holm rett erstatning av Musikkforeningen etter organansvaret? Jeg tar først for meg en vurdering om musikk foreningen kan holdes ansvarlig etter organansvaret, jf. Rt. 2015 s. 475 (Haavind) avsnitt 58, ««[D]et ulovfestede organansvaret […] inntrer når skadeforvoldelsen skyldes svikt i lederfunksjoner». Vurderingen er dermed om Musikkforeningen kan bebreides for å ha opptrådt uaktsomt for å ha plassert stoler foran og for å ha begavet dirigenten med dirigentpinnen som hadde større skadeevne, jf. Culparegelen. For det første bestred det skriftlige normer å plassere ekstra stoler foran, samt at dette var uvanlig. Likevel fremkommer det av foreningens innsigelse at mellomrommet mellom 1
Image of page 1
publikum kun var for gjestenes egen nøye. Jeg vil ikke legge stor vekt på dette. Det veier tungt mot uaktsomhet at de i det heletatt plasserte stoler, da dette var i strid mot brann- forskrifter. Til tross for at det ikke var brann som var årsaken til skaden, foreligger det likevel
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors