Course Hero Logo

Pagsusuring tula.docx - II.Pagsusuri ng Bawat Saknong...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

II.Pagsusuri ng Bawat SaknongA.Saknong·Ang tulangBayan ng lunggati, bayan ng pighatiay mayroong 75 na saknongB.Sukat·Walang sukat ang tulang Bayan ng lunggati,bayan ng pighatiC.Tugma·Walang tugma ang tulang Bayan ng lunggati,bayan ng pighatiD.KariktanUnang kabanata (Lunggati)Unang saknongMetapora-Huwag malungkot, mga mahal kongsuplingPangalawang saknongSimili- Parang saranggolang itinakbosa malayo ng isang kaalyadoOnomatopeya- Binitawan pagkaraankaya humaginit paitaasPang-apat na saknongPersonipikasyon- Di makilalang dagatSenekdoke- Sa silong ng mga mataPang limang saknongPagmamalabis- Kirot na nais kalimutankasawianPang anim na saknongPersonipikasyon- Parang buntot ng saranggolaang mga pangarap naminsumasayaw-sayaw sa hanginPang pitong saknongSimili- Tila iba ang eroplanoMetapora- Nakatali ka nanakatali ka pasa pupuntahanPang walong saknongMetapora- wala pa ang tinalingsa inahing gigiliwPang siyam na saknongPersonipikasyon- Kahit na sobreng kakikilanlanPang labing isang saknongSenekdoke- inukit naminsa isipang hangad(sana’y magapas)ang siphayo(sana’y malimot)Metapora- Ang lantay na tuwa ng kamusmusanPang labing apat na saknongPersonipikasyon- upang maabot-tanaw anglangitpangalanan ang lupamaanggihan ng liwanagMetapora- Sa suwelas ng sapatos nakadikitPang labing pitong saknongMetapora- Isasanib ang kayumanggihanggang ang kayumanggi'ymaburaPang labing walong saknongMetapora- Baka naman bukas ako'y palarin parinPangalawang Kabanata (Papel)Pang labing siyam na saknongPersonipikasyon- Lumakad akosa basbas ng papel
Pang dalawampung saknongPersonipikasyon- papel ang nagsasabing ngalan kopapel ang nagpapatunayng Pagkataopapel ang katunayanng binyagng eskuwelaPang dalawamput’ isang saknongPersonipikasyon- katakut-takot na papelhanggang kamatayanPang dalawamput’ dalawang saknongSenekdoke- naroon ang retrato(ako iyon)naroon ang tirahan(totoo iyon)naroon ang pirma(tapos ako ng hayskul)sigurado rin ako sa visa(naisanla ko na yata patimagiging aposa halaga nitong libu-libo)Metapora- akala ko dala ko na ang lahatsa pasaportePang dalawamput’ tatlong saknongPagmamalabis- Kahit bangkay koMagkakapangalanPang dalawamput’ limang saknongPersonipikasyon- Lumakad akosa basbas ng papelipinagkanulo akong aking papelPang dalawamput’ walong saknongMetapora- Banyaga kahit sa pandamdamPang tatlumpung saknong

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 6 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Winter
Professor
;jm/;ljm. ;/l
Tags
Books

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture