Course Hero Logo

Ruth Elynia talambuhay.docx - Ruth Elynia S. Mabanglo Ruth...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 out of 1 page.

Ruth ElyniaS. MabangloRuth Elynia S. Mabanglo (ipinanganakMarso 30, 1949) ay isang propesor sa Universityof Hawaii sa Manoa. Siya ay ang coordinatorpara sa Kagawaran ng Hawaiian at Indo-Pacificwika at literatures pati na rin ang Filipino atLiteratura Philippine Program. Ang kanyangpinaka-kamakailang mga pahayagan ay "BaladaNi Lola Amonita" at "Ang balad ng LolaAmonita" sa Babaylan: Ang isang antolohiya ngFilipina at Filipina Amerikano Manunulat, in-editni Nick Carbó at Eileen Tabios at na-publish sapamamagitan ng tiyahin Lute Books sa taong2000.Ipinanganak sa Manila papuntangFortunato at Miguela Mabanglo, siya aynakatanggap ng isang degree sa Pilipino mula saUniversity of East, ang isang Pilipino sa wika atpanitikan master degree mula sa PhilippineNormal College, at isang doctorate sa Filipinomula sa Manuel L. Quezon University. Bukod sapagtuturo sa Unibersidad ng Silangan, Manuel L.Quezon University, Philippine Normal College, atDe La Salle University, siya ay isang
End of preview. Want to read the entire page?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Winter
Professor
;jm/;ljm. ;/l
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture