Course Hero Logo

Konseptong Papel- Pananaliksik.docx - Konseptong Papel I....

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 5 pages.

Konseptong PapelI. PaksaAng pananaliksik na ito ay tungkol sa pananaw ng mga mag-aaral patungkol sa Gender Sensitivityng mga piling mag-aaral ng HUMSS baiting 11 ng mataas ng Paaralan ng Rizah High School.II. Rasyonal / LayuninMahalaga ang paksang ito dahil mas nabibigyan natin ng lakas ng loob ang bawat kasarian nahumaharap sa maraming tao kung ano man ang kasarian na mayroon ka. Sa paksang itomaiintindihan ng lahat na may mga bagay talaga na hindi kayang gawin ng dalawang kasarian at samodernong panahon ay ito na an gating nakasanayan “Gender Shaming”1. Ano-ano ang pananaw ng mga mag-aaral ng HUMSS patungkol sa Gender Sensitivity?2. Paano nagbabago o nananatili ang pananaw ng mag-aaral ng HUMSS patungkol sa GenderSensitivity?3. Bakit nagkakaroon ng iba’t ibang pananaw ang mga mag-aaral ng HUMSS patungkol sa GenderSensitivity?III.PamamaraanIsasagawa ang pananaliksik na ito sa pamamaraang kwalitatibo kung saan ay magbibigay ngtalatanungan ang mga mananaliksik sa piling mag-aaral ng HUMSS na naglalaman ng talaan ng mgakatanungan. Kabilang rin ang espisipikong lugar, pipiliin ang respodante sa pamamagitan ng simplerandom sampling.IV. PanimulaAng Gender Sensitivity ay tumutukoy sa pagkakaroon ng diskriminasyon sa dalawa o iba pangkasarian. Madami ang nagiging sanhi nito katulad ng hindi pantay na pagtingin dahil hindi angkop o

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 5 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Winter
Professor
;jm/;ljm. ;/l
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture