Course Hero Logo

Titser.docx - Titser -Aling Rosa Ni: Liwayway Arceo I....

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 4 out of 7 pages.

TitserNi: Liwayway ArceoI. Pamagat·TitserII. Kahulugan ng pamagat·Ang titser ay ang nagtuturo sa mga tao nakailangan matuto para makapag tapos ng pagaaral ang mga bataIII. Mga tauhanUnang Kabanata (Paninindigan)-Aling Rosa-Amelita-Mang Ambo-Marina-Norberto-Osmundo-Dikong-Jose-Ate Lourdes-Ditseng FelisaPangalawang Kabanata (Hilig)-Osmundo-Amelita-Mauro-Mang Ambo-Aling RosaPangatlong Kabanata (Pasiya)-Amelita-Aling Rosa-Lita-Mang Ambo-Osmundo-MauroPang apat na Kabanata (Sangandaan)-Mauro-Osmundo-Amelita-Aling Idad-Aling Rosa-PepingPang limang Kabanata (Ganti)-Mauro-Amelita-Aling Idad-Aling Rosa-Mang Ambo
Pang anim na Kabanata (Pagpapaubaya)-Mang Ambo-Aling Rosa-Osmundo-Mauro-Amelita-Aling IdadPang pitong Kabanata (Lalang)-Amelita-Aling Rosa-Osmundo-Aling Idad-Mang Ambo-MauroPang walong Kabanata (Anak)-Aling Rosa-Amelita-Estela-Jose-Felisa-Nyora Pele-BienPang siyam na Kabanata(Bagong Buhay)-Amelita-Mauro-Aling Idad-Lita-Felisa-Jose-Lourdes-Osmundo-Mang Ambo-Aling RosaPang sampung Kabanata(Banta ng Panganib)-Mauro-Amelita-Aling Idad-Osmundo-Mister BatacPang Labing Isang Kabanata(Isang Ina, Isang Ama)-Aling Idad
-Amelita-Osmundo-Lita-Peping-Mauro-Kapatid ni Mauro-Mang Ambo-Aling RosaPang Labing Dalawang Kabanata(Talaga ng Diyos)-Amelita-Komadrona-Aling Idad-Mauro-Mang Ambo-Osmundo-EntengPang Labing Tatlong Kabanata(Nahawing Ulap)

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Winter
Professor
;jm/;ljm. ;/l
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture