Bài tập ứng dụng Min Max trong thực tiễn.pdf

This preview shows page 1 - 2 out of 12 pages.

Ch đề 1: Hàm s và các ng d ng c ủa đạ o hàm The best or nothing LOVEBOOK.VN| 116 Câu 1: T i v trí m ột khu đấ t có s n m t b ức tường cũ dài 12 , m ngườ i ta d đị nh xây m ột căn nhà kho nề n hình ch nh t v i di n tích 2 112 . m Bi ế t r ằng giá để s a b ức tường cũ dài 1 m b ng 25% giá xây 1 m dài m ới; giá công đậ p d b ức tường cũ dài 1 m và t n d ng v t li ệu đã gỡ ra để xây 1 m dài m i b ng 50% c a giá công xây d ng 1 m dài v i v t li u m i. H i trong điề u ki ện như vậ y, nên t n d ng gi l i bao nhiêu mét tường cũ để kinh phí xây d ng kho là ít nh t? A. Kho ng 11,3 m B. Kho ng 0,7 m C. Kho ng 10 m D. Kho ng 2 m Câu 2: Cho m t t m nhôm hình vuông c nh 18 cm. Ngườ i ta c t b n góc c a t ấm nhôm đó bố n hình vuông b ng nhau, m i hình vuông có c nh b ng x (cm), r i g p t m nhôm l ại như hình vẽ dưới đây để đượ c m t cái h p không n ắp. Tìm x để h p nh ận đượ c có th tích l n nh t. A. 6 x B. 3 x C. 2 x D. 4 x Câu 3: Khi nuôi cá thí nghi m trong m t h , n ế u trên m ỗi đơn vị di n tích m t h nuôi n con cá n thì trung bình sau m i v m i con cá n ng 480 20 P n n (gam). H i ph i th bao nhiêu con cá trên m ỗi đơn vị di n tích m t h để sau m i v kh i lượng cá thu đượ c là nhi u nh t? A. 10 con B. 12 con C. 9 con D. 15 con Câu 4: M t công ty b ất độ ng s ản có 50 căn hộ cho thuê. Bi ế t r ng n ế u cho thuê m ỗi căn hộ v i giá 2.000.000 đồ ng m t tháng thì m ọi căn hộ đều có ngườ i thuê và c tăng thêm giá cho thuê mỗi căn hộ 100.000 đồ ng m t tháng thì s có 2 căn hộ b b tr ng. H i mu n có thu nh p cao nh ất thì công ty đó phả i cho thuê m i căn hộ v i giá bao nhiêu m t tháng. A. 2.225.000 B. 2.100.000 C. 2.200.000 D. 2.250.000 Câu 5: Cho hai v trí A , B cách nhau 615m, cùng n m v m t phía b sông như hình vẽ . Kho ng cách t A và t B đế n b sông l ần lượ t là 118m và 487m. M t người đi từ A đế n b sông để l ấy nướ c mang v B . Đoạn đườ ng ng n nh ất mà người đó có thể đi là: A. 569,5 m B. 671,4 m C. 779,8 m D. 741,2 m Câu 6: M t trang tr ại chăn nuôi dự đị nh xây d ng m t h m biogas v i th tích 12 3 m để ch a ch t th ải chăn nuôi và t o khí sinh h c. D ki ế n h m ch a có d ng hình h p ch nh t có chi u sâu g ấp rưỡ i chi u r ng.
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 12 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors