KNLVTMTKT.docx - B\u1ed8 GI\u00c1O D\u1ee4C V\u00c0 \u0110\u00c0O T\u1ea0O TR\u01af\u1edcNG \u0110\u1ea0I H\u1eccC S\u01af PH\u1ea0M K\u1ef8 THU\u1eacT TP.H\u1ed2 CH\u00cd MINH B\u00c0I THU HO\u1ea0CH M\u00d4N H\u1eccC K\u1ef8

KNLVTMTKT.docx - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG...

This preview shows page 1 - 5 out of 14 pages.

BGIÁO DC VÀ ĐÀO TOTRNG ĐI HC SPHM KTHUT TP.HCHÍ MINHƯỜƯBÀI THU HOCHMÔN HC: KNĂNG LÀM VIC TRONG MÔI TRNGƯỜKTHUTGing viên hng dn:ướĐTh MTrangSinh viên thc hin:Nguyn Ngc Thin 18143323Thành phHChí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2019
Background image
NI DUNGBÀI THUHOCH1.1. KNĂNG LÀM VIC1.2. KNĂNG GIAO TIP1.3. TÁC PHONG TRONG MÔITRNG LÀM VICƯỜ1.4. KNĂNG TDUY SÁNGƯTO1.5. KNĂNG SDNGCÁC CÔNG CMÁY TÍNHKHILÀM VIC1. TNG KTNI DUNG ĐÃHC1.6. KNĂNG GII QUYTVNĐ1.7. KNĂNG THUYTTRÌNH2.1. CN CÙ, CHĂM CH , KIÊNTRÌ, NHN NI, CHÍNH XÁCCAO2. PHÂN TÍCH 3YÊU CU QUANTRNGTRONGMÔI TRNG LÀMƯỜVIC KTHUT2.2. AN TOÀN TRONG LAOĐNG2.3. TÍNH KLUT3. Ý TNG KTHUTƯỞ
Background image
MC LC1. TNG KT NI DUNG ĐÃ HC...............................................................11.1. KNĂNG LÀM VIC...........................................................................11.2. KNĂNG GIAO TIP..........................................................................21.2.1. Knăng giao tip thông tin kthut vi ngi không bit kthu t...2ếườế1.2.2. Knăng giao tip vi ngi qun lý....................................................2ếườ1.3. TÁC PHONG TRONG MÔI TRNG LÀM VIC..............................4ƯỜ1.3.1. Trang phc khi làm vic......................................................................41.3.2. Thái đlàm vic .................................................................................41.4. KNĂNG TDUY SÁNG TO.........................................................5Ư1.4.1. Kthut sđtduy..........................................................................5ơồ ư1.4.2. Kthut đt câu hi 5W1H.................................................................51.4.3. Kthut công não................................................................................51.5. KNĂNG SDNG CÁC CÔNG CMÁY TÍNH KHI LÀM VIC...61.6. KNĂNG GII QUYT VN Đ.......................................................61.7. KNĂNG THUYT TRÌNH................................................................72. PHÂN TÍCH 3 YÊU CU QUAN TRNG TRONG MÔI TRNG LÀMƯỜVIC KTHUT.........................................................................................82.1. CN CÙ, CHĂM CH, KIÊN TRÌ, NHN NI, CHÍNH XÁC CAO....82.2. AN TOÀN TRONG LAO ĐNG............................................................82.3. TÍNH KLUT.....................................................................................83. Ý TNG KTHUT.............................................................................10ƯỞ
Background image
1. TNG KT NI DUNG ĐÃ HC1.1 KNĂNG LÀM VIC- Knăng làm vic nhóm Bài hc rút ra:- Khi làm vic nhóm phi có nhóm trng, nhóm trng phi có khnăngưởưởdn dt nhóm đi đúng hng, đúng vic.ướ- Sthành viên nhóm khi la chn phi va đvà mi ngi phi nhnườđnhim vvà trách nhim nhnhau.ư- Trong quá trình làm vic nhóm, phi đm bo huy đng đc stham giaượca tt ccác thành viên trong nhóm. Thkí nhóm là ngi ghi chép li đyưườđcác ý kin và gi hoc công khai kt qughi chép cho tng thành viên sauếếmi ln làm vic nhóm.- Làm vic nhóm shiu quhn nu có thêm các phng tin htrơếươnhbng, giy A0, giy A3, bút dnhi
Background image
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 14 pages?

 • Spring '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors