ACFrOgDJ_n6zSmGa4IClstwAuDuMl7cEo1uiwNUkkxxsrJ7-Fnpp07IbIoaOftbzKEIN8V9h9pZgj2mrq_Ka_8x25Ouu20Glytl5 - Planifikimi i kurrikul\u00ebs p\u00ebr klas\u00ebn XI Fusha

ACFrOgDJ_n6zSmGa4IClstwAuDuMl7cEo1uiwNUkkxxsrJ7-Fnpp07IbIoaOftbzKEIN8V9h9pZgj2mrq_Ka_8x25Ouu20Glytl5

This preview shows page 1 - 4 out of 12 pages.

Planifikimi i kurrikulës për klasën XI Fusha: Matematikë LËNDA: MATEMATIKË MËSUESE: LUIZA HOXHA
Image of page 1
Shpërndarja e përmbajtjes lëndore për realizimin e kompetencave Shtator – Dhjetor 42 ore Janar - Mars 33 orë Prill - Qershor 33 orë Numri Raporti dhe përpjesëtimi (raporti, thjeshtimi i raporteve, përpjesëtimi, shkalla) (8 orë) Faktorët, fuqitë dhe rrënjët ( faktorët dhe shumëfishat, fuqitë, rrënjët, numrat irracionalë ) (10 ore) Faktorët, fuqitë dhe rrënjët ( faktorët dhe shumëfishat, fuqitë, rrënjët, numrat irracionalë ) (3 ore) Veprimet me numra 2 ( veprime me rrënjë, fuqi . veprime me numra irracionalë, shkrimi standard i numrit) (9 orë) Matja Gjeometria Rrethi dhe vendet gjeometrike ( rrethi, teoremat e rrethit, vendet gjeometrike) (12 orë) Gjeometria në hapësirë ( trupat gjeometrikë, prizmi, vëllimi i prizmit, syprina e prizmit ) ( 17 orë) Algjebra dhe Funksioni Ekuacionet dhe inekuacionet (ekuacione të fuqisë së dytë, sisteme, inekuacione) (12 orë) Grafikët 1 ( ekuacioni i drejtëzës, koeficienti këndor, funksione lineare, funksioni i fuqisë së dytë, veti të funksionit të fuqisë së dytë, grafikët e lëvizjes largesë -kohë ) ( 13 orë) Grafikët 2 ( funksionet e fuqisë së tretë dhe funksioni përpjesëtimor i zhdrejtë, funksionet eksponenciale dhe funksionet trigonometrike, grafikë nga jeta reale, koeficienti këndor, syprina të kufizuara nga grafikë, ekuacioni i rrethit) (12 orë) Statistika dhe Probabiliteti Përpunimi i të dhënave 2 ( mesatarja aritmetike, moda, mesorja, amplituda, grafikët e dendurive te grumbulluara, korrelacioni, grafiku me pika, seritë kohore, grafikët me vija ) (12 orë)
Image of page 2
PLANIFIKIMI 3 – MUJOR (SHTATOR – DHJETOR) FUSHA: MATEMATIKA LËNDA: MATEMATIKA Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit: d iskuton në grup në mënyrë konstruktive, të përmbledhur, duke dhënë dhe duke marrë informacion për një temë të caktuar; prezanton një projekt kurrikular nga fusha e matematikës, të hartuar individualisht ose në grup, për një temë të caktuar, duke përdorur në mënyrë efektive teknologjinë informative dhe teknologji të tjera. Kompetenca e të menduarit: g jykon vërtetësinë e një rezultati të dhënë (p.sh., rezultatin e një detyre nga matematika etj.) i cili mund të jetë gjetur me zbatimin e formulave të njohura ose me përdorimin e procedurave të caktuara dhe nxjerr përfundime për vërtetësinë e gjykimit të dhënë. Kompetenca e të nxënit: paraqet idetë personale para të tjerëve për mënyrën e zhvillimit të një aktiviteti të caktuar, duke dhënë mendime të argumentuara për rezultatet e pritura (në formë skice, grafiku, vizatimi, etj.). Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin: harton një projekt me faza të mirëmenaxhuara (individualisht ose në grup) duke shkëmbyer, konsultuar dhe informuar të tjerët, si dhe duke identifikuar dhe duke vlerësuar burimet njerëzore, materiale dhe monetare në përputhje me rezultatet e pritshme.
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 12 pages?

 • Spring '13
 • AdamGraham-Squire

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors