HAK2 KEISTIMEWAAN MELAAYU MENYUMBNG KPD PERPADUAAN ETNIK.docx - FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING BACHELOR OF ENGINEERING(HONS MECHANICAL(EM220(EMD4M2A

HAK2 KEISTIMEWAAN MELAAYU MENYUMBNG KPD PERPADUAAN ETNIK.docx

This preview shows page 1 - 5 out of 22 pages.

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) MECHANICAL(EM220) (EMD4M2A) CTU 555 MALAYSIAN HISTORY Hak-Hak Keistimewaan Orang Melayu Di Dalam Perlembagaan Persekutuan Menyumbang Ke Arah Hubungan Etnik Di Malaysia Disediakan Oleh: Nama No Id/Matrik SITI AISYAH SYAKIRAH BINTI HASSAN 2019702119 NUR AISHAH BINTI ASMIZI 2019717721 Disediakan Untuk: SITI MAZLITA YAMALUDIN Kategori Penilaian Markah Pengenalan /2 Pernyataan Masalah /2 Objektif Kajian /2 Kajian Literatur /3 Metodologi Kajian /4 Dapatan Kajian & Perbincangan /8 Rumusan dan Kesimpulan /2 Bibliografi / Rujukan /2
Image of page 1
ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hak hak orang Melayu dalam Perlembagaan terhadap hubungan etnik di Malaysia. Kajian ini melibatkan responden yang terdiri dari UiTM. Data kajian diperolehi melalui soal selidik yang dianalisis bagi menerangkan latar belakang responden dan persepsi pelajar tentang hak hak orang Melayu terhadap hubungan etnik di Malaysia. Hasil kajian menunjukkan hak hak orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan sangat memberi implikasi terhadap hubungan etnik di Malaysia kerana pelajar Melayu khususnya masih lagi sensitif dan peka terhadap hal yang berkaitan dengan Islam dan orang Melayu. Terdapat pelbagai punca yang menyebabkan isu berkaitan dengan agama Islam dan orang Melayu ini sering muncul. Antaranya seperti semangat tolak ansur dan persefahaman dalam kalangan rakyat yang semakin luntur, peranan media massa dalam mensensasikan isu yang melibatkan kedudukan istimewa orang Melayu dan Islam serta tiadanya pengetahuan tentang sejarah penggubalan kontrak sosial. Berdasarkan dapatan kajian, beberapa cadangan telah dikemukakan bagi menangani isu berkaitan dengan peruntukan orang Melayu dan Islam dalam Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya, kajian ini turut menyumbang kepada bidang ilmu kerana metodologinya berbentuk kuantitatif, berbeza dengan kebanyakan kajian sebelum ini yang dilakukan secara kualitatif serta menghasilkan satu instrumen soal selidik untuk kajian selanjutnya
Image of page 2
KANDUNGAN Abstrak .................................................................................................................... 1 Kandungan .............................................................................................................. 2 Penghargaan ........................................................................................................... 3 Pengenalan .............................................................................................................. 4 1.1 Pendahuluan ............................................................................................ 4 1.2 Pernyataan Masalah ................................................................................ 4 1.3 Objektif Kajian ........................................................................................ 4 1.4 Skop Kajian ............................................................................................. 5 1.5 Kajian Terdahulu (Literatur) ................................................................... 5 1.6 Metodologi Kajian .................................................................................. 5 Dapatan Kajian dan Perbincangan ..................................................................... 7 2.1 Pendahuluan ............................................................................................ 7 2.1.1 Definisi .......................................................................................... 7 2.2 Dapatan Kajian ........................................................................................ 7 2.3 Perbincangan ........................................................................................... 7 Kesimpulan ............................................................................................................ 8 Rujukan / Bibliografi ............................................................................................ 9 Lampiran ................................................................................................................ 10
Image of page 3
PENGHARGAAN Bersyukur kehadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat kami menyiapkan tugasan yang berasaskan topik Integrasi Antara Kaum di Malaysia. Hasil daripada perbincangan secara berkumpulan, kami bersetuju untuk mengemukakan tugasan yang bertajuk Hak-Hak Keistimewaan Orang Melayu Di Dalam Perlembagaan Persekutuan Menyumbang Ke Arah Hubungan Etnik Di Malaysia. Tugasan ini telah diberikan oleh pensyarah kami iaitu Ustazah Siti Mazlita Yamaludin pada 30 September 2019. Tugasan ini sangat penting buat kami satu kumpulan kerana ianya merupakan salah satu penyumbang markah terbesar untuk markah akhir kami bagi subjek CTU 555 (MALAYSIAN HISTORY).
Image of page 4
Image of page 5

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture