872901fe-4e64-49c2-806a-bc3c849f2e2a.pdf - Lënda Aplikacionet shërbimet dhe teknologjit� e bazuara n� lokacione Profesori Prof.Dr Ermir Rogova

872901fe-4e64-49c2-806a-bc3c849f2e2a.pdf - Lënda...

This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

Lënda: Aplikacionet, shërbimet dhe teknologjitë e bazuara në lokacione Profesori: Prof.Dr. Ermir Rogova Prishtine 2015
Image of page 1
Qëllimi i punimit seminarik hulumtues Punimi seminarik hulumtues ka për qëllim aftësimin e studentëve në disa aspekte. Puna grupore. Studentët pritet të zhvillojnë aktivitetin e tyre në grup duke zhvilluar kështu aftësitë e tyre interpersonale. Aftësimi i studentëve për kërkim/hulumtim të materies, së bashku me zhvillimin e aftësive përmbledhësore (sumarizuese). Prej studentëve pritet që materialin e bollshëm që e gjejnë nga burimet e ndryshme, ta dijnë se si ta përmbledhin në një dokument i cili ka strukturë dhe rrjedhje. Referimi korrekt. Mos përdorimi i burimeve të informacionit në mënyrë të duhur për një ese, raport, projekt, punim, plan, analizë, artikull apo libër përbën plagjiaturë. Dhe plagjiatura është e dënueshme në të gjitha institucionet akademike, prandaj është shumë e rëndësishme afësimi në këtë drejtim. Nga studentët pritet që punimin e tyre ta referencojnë sipas rregullores për referenca (bashkangjitur). Prezantimi. Është një aftësi shumë e rëndësishme në kohën e sotme e cila përkthehet direkt në suksesin apo mos-suksesin e individit për të përquar informatën që i kërkohet, qoftë ajo prezantim për vetveten gjatë intervistës apo prezantimi i një pune të kryer para një komisioni. Prej studentëve pritet që në fund të semestrit ta prezantojnë punën e kryer nga
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 6 pages?

 • Spring '18
 • Prof.Dr.Shaip Bytyqi

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes