2018_sierpien_poprawka.pdf - Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz\u0119cia egzaminu MMA 2018 UZUPE\u0141NIA ZDAJ\u0104CY KOD miejsce na

2018_sierpien_poprawka.pdf - Arkusz zawiera informacje...

This preview shows page 1 - 3 out of 24 pages.

MMA 2018 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz ę cia egzaminu. Uk ł ad graficzny © CKE 2015 MMA 2018 UZUPE Ł NIA ZDAJ Ą CY KOD PESEL EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI P OZIOM PODSTAWOWY D ATA : 21 sierpnia 2018 r. G ODZINA ROZPOCZ Ę CIA : 9:00 C ZAS PRACY : 170 minut L ICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA : 50 Instrukcja dla zdaj ą cego 1. Sprawd ź , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 24 strony (zadania 1–34). Ewentualny brak zg ł o ś przewodnicz ą cemu zespo ł u nadzoruj ą cego egzamin. 2. Rozwi ą zania zada ń i odpowiedzi wpisuj w miejscu na to przeznaczonym. 3. Odpowiedzi do zada ń zamkni ę tych (1–25) zaznacz na karcie odpowiedzi, w cz ęś ci karty przeznaczonej dla zdaj ą cego. Zamaluj pola do tego przeznaczone. B łę dne zaznaczenie otocz kó ł kiem i zaznacz w ł a ś ciwe. 4. Pami ę taj, ż e pomini ę cie argumentacji lub istotnych oblicze ń w rozwi ą zaniu zadania otwartego (26–34) mo ż e spowodowa ć , ż e za to rozwi ą zanie nie otrzymasz pe ł nej liczby punktów. 5. Pisz czytelnie i u ż ywaj tylko d ł ugopisu lub pióra z czarnym tuszem lub atramentem. 6. Nie u ż ywaj korektora, a b łę dne zapisy wyra ź nie przekre ś l. 7. Pami ę taj, ż e zapisy w brudnopisie nie b ę d ą oceniane. 8. Mo ż esz korzysta ć z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla i linijki, a tak ż e z kalkulatora prostego. 9. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejk ę z kodem. 10. Nie wpisuj ż adnych znaków w cz ęś ci przeznaczonej dla egzaminatora. MMA-P1_ 1 P-184 UZUPE Ł NIA ZESPÓ Ł NADZORUJ Ą CY Uprawnienia zdaj ą cego do: dostosowania kryteriów oceniania nieprzenoszenia zaznacze ń na kart ę dostosowania w zw. z dyskalkuli ą NOWA FORMU Ł A miejsce na naklejk ę
Image of page 1
Strona 2 z 24 MMA_1P W ka ż dym z zada ń od 1. do 25. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi poprawn ą odpowied ź .
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 24 pages?

 • Summer '18

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors