ang_LO_PR_glowny arkusz_pm_2019.pdf - Miejsce na identyfikacj\u0119 szko\u0142y ARKUSZ PR\u00d3BNEJ MATURY Z OPERONEM i British Council J\u0118ZYK ANGIELSKI POZIOM

ang_LO_PR_glowny arkusz_pm_2019.pdf - Miejsce na...

This preview shows page 1 - 3 out of 15 pages.

Miejsce na identyfikację szkoły PESEL ZDAJĄCEGO Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy KOD ZDAJĄCEGO Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Arkusze Próbnej Matury z j. angielskiego były dodatkowo konsultowane przez ekspertów British Council, patrona merytorycznego akcji. Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. LISTOPAD 2019 Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 50 punktów . ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM i BRiTiSh COUNCil JĘZYK ANGiElSKi POZiOM ROZSZERZONY Czas pracy: 150 minut instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron (zadania 1.–10.). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin. 2. Część pierwsza arkusza, sprawdzająca rozumienie ze słuchu, będzie trwała około 25 minut. Materiał do odsłuchania nagrany jest na płycie CD. 3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atra - mentem. 4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie. 6. Na karcie odpowiedzi wpisz swoją datę urodzenia i PESEL. 7. Zaznaczając odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla zdającego, zamaluj pola do tego przeznaczone. Błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe. 8. W zadaniach 1.–7. oceniane będą tylko odpowiedzi zaznaczone na karcie odpowiedzi znajdującej się na końcu arkusza. Życzymy powodzenia!
Image of page 1
Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i British Council 2 Zadanie 1. (0–3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B lub C. Tekst 1. 1.1. Which of the following stated in the text is an opinion and not a fact? A. Water makes the skin on our fingers bigger, which results in wrinkling. B. The fingers’ wrinkling is a reaction in our body’s central nervous system. C. When somebody’s fingers are wrinkled he or she moves objects underwater better. Tekst 2. 1.2. The woman is talking about A. an ambitious teenage mountain climber. B. a woman not afraid to take on great challenges. C. a famous celebrity who’s taken up mountain climbing. Tekst 3. 1.3. Which is true about lucy? A. She drinks considerably more tea than her friend does. B. She regularly maintains one typically British habit. C. She frequents various London tea shops. Zadanie 2. (0–4) Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi osób, które nie jedzą mięsa. Do każdej wypowiedzi (2.1.–2.4.) dopasuj odpowiadające jej zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi. This speaker A. used to have nutritional deficiency due to his diet. B. enumerates the reasons for abandoning a vegan diet.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 15 pages?

 • Summer '18

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors