Have to dialogue - Have to dialogue Namaste ji Namaste Kese Hai Bas chal raha hai Aaj aapka din kesa hai Bahut vyast hai Aaj aapke itna kya kya karna

Have to dialogue - Have to dialogue Namaste ji Namaste Kese...

This preview shows page 1 out of 1 page.

Have to dialogueNamaste jiNamasteKese HaiBas chal raha haiAaj aapka din kesa hai?Bahut vyast hai?Aaj aapke itna kya kya karna hai?Mujko bahut kaam karna hai. Mujko bazaar jana hai, doston se milna hai, tin homework.Karne hai, hindi pardni hai aur kal movie jaldi ____ haiAapko movie jaldi kyun ______ hai?Mujko jaldi _____ hai kyunki mujko kal new york jaana hai aur mujko gre

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture