teri rajiv - Bharat pahoonchkar teri ko kya aasha hai Kya...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kya teri aur rajiv ek dusre ke pehele se jaante hai? Rajiv aur teri iss samay kahan hai? Pathr ke liye kaun kisko dhanyavad likh raha hai? Pehela pathr rajiv ne likha hai ya teri ne? Teri ki pardi kesi chal rahi hai? Teri, rajiv ko kis, bhasha may pathr likh raha hai? Rajiv ko kya vishvas nahin hoga? Rajiv ko kya jaankar kushi hogi? Aajkal teri kya kar raha hai? Teri ko abhi thak hindi may kya bath zyaada mushkil lagti hai? Teri pardkar kab ghar pahoonchta (was arriving) hai? Shanivar (Saturday) ko teri kuch doston ke saath milkar kya kartha hai?
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Bharat pahoonchkar teri ko kya aasha hai? Kya teri seedhe delhi pahoonchega? Teri japan hokar kyun jaana chahata hai? Delhi may teri, rajiv kea lava, aur kis se milega? John aur teri delhi pahoonchne ke badh bharat ki ser karne (ke liye) kab ravana hoge? Teri ko kis bath ki kushi hai? Teri rajiv ke chote bhai ke liye kya le kar jaayega? Aap ke kayal may rajiv kis desha (country) ka rahane vala hai?...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online