file_goc_771740 (1).doc - CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1 Gi� sản phẩm X tăng lên dẫn đến phần chi tiêu cho s ản ph ẩm X tăng lên thì

file_goc_771740 (1).doc - CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1 Gi�...

This preview shows page 1 - 3 out of 22 pages.

CÂU H I TR C NGHI M 1./ Giá s n ph m X tăng lên d n đ n ph n chi tiêu cho s n ph m X tăng lên, thì h s co ế dãn c a c u theo giá s n ph m X là: a) ED > 1 b) ED < 1 c) ED = 0 d) ED = 1 2./ Khi thu nh p tăng lên 10%, kh i l ng tiêu th s n ph m X tăng lên 5%, v i các đi u ượ ki n khác không đ i, thì ta có th k t lu n s n ph m X là: ế a) S n ph m c p th p b) Xa xí ph m c) S n ph m thi t y u ế ế d) S n ph m đ c l p 3./ Nu 2 sn phm X & Y là 2 sn phm thay ththì:ếế a) Exy> 0b) Exy< 0c) Exy= 0d) Exy=1 4./ N u 2 s n ph m X & Y là 2 s n ph m b sung thì: ế a) E xy > 0 b) E xy < 0 c) E xy = 0 d) T t c đ u sai 5./ Đ ng cung c a s n ph m X d ch chuy n do: ườ a) Giá s n ph m X thay đ i b) Thu nh p ng i tiêu dùng thay đ i ườ c) Thu thay đ i ế d) Giá c s n ph m thay th gi m ả ả ế 6./ Đ ng c u s n ph m X d ch chuy n khi: ườ a) Giá s n ph m X thay đ i b) Chi phí s n xu t s n ph m X thay đ i c) Thu nh p c a ng i tiêu th thay đ i ườ d) T t c các câu trên 7./ Nu giá sn phm X tăng lên, các điu kin khác không đi thì:ế 8./ N u giá cân b ng s n ph m là P = 15 đ/sp, chính ph đánh thu 3đ/sp làm giá cân b ng ế ế tăng lên P = 17 đ/sp, có th k t lu n: ế a) C u co giãn nhi u h n so v i cung ơ b) C u co giãn ít h n so v i cung ơ c) C u co giãn t ng đ ng v i cung ươ ươ 1
Image of page 1
d) T t c đ u sai 9./ Khi giá hàng Y: P y = 4 thì l ng c u hàng X: Q ượ x = 10 và khi P y =6 thì Q x =12, v i các y u t khác không đ i. K t lu n X và Y là 2 s n ph m: ế ế a) b sung theo nhau b) Thay th cho nhau ế c) V a thay th , v a b sung ế d) Không liên quan 10./ N u m c tiêu c a công ty là t i đa hóa doanh thu, và c u v s n ph m c a công ty t i ế m c giá hi n có là co giãn nhi u, công ty s : a) Tăng giá b) Gi m giá c) Tăng l ng bán ượ d) Gi giá nh ư 11./ Khi thu nh p gi m, các y u t khác không đ i, giá c và l ng cân b ng m i c a ế ượ hàng hóa thông th ng s : ườ a) Giá th p h n và l ng cân b ng l n h n ơ ượ ơ b) Giá cao h n và l ng cân b ng nh h n ơ ượ ơ c) Giá th p h n và l ng cân b ng nh h n ơ ượ ơ d) Không thay đ i 12./ Y u t nào sau đây không đ c coi là y u t quy t đ nh c u hàng hóa ế
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 22 pages?

 • Spring '19
 • sophie

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes