D-100-Tien.xlsx - THu00d4NG TIN LIu00caN Ku1ebeT CHI...

This preview shows page 1 - 4 out of 40 pages.

THÔNG TIN LIÊN K T CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KI M TOÁN VÀ TH M Đ NH GIÁ VI T NAM T I HÀ N I Khách hàng: Công ty TNHH ABC Kỳ ho t đ ng: 01/01/2018 - 31/12/2018 N i dung: TI N VÀ CÁC KHO N T NG Đ NG TI N ƯƠ ƯƠ Cash and cash equivalents Ngày Ng i TH: DVH ườ 31/01/2019 Ng i KT1: ườ Ng i KT2: ườ
Các v n đ c n l u ý đ i v i kho n m c Ti n và t ng đ ng ti n ư ươ ươ - Chi phí trên 20 trđ không đ c thanh toán qua ti n m t, k c tr ng h p thanh toán nhi u hoá đ n <20t ượ ườ ơ - Không có quy t đ nh ki m kê, h ng d n ki m kê, phân công nhi m v ki m kê; ế ướ - Ch a có biên b n ti n m t t n qu , biên b n ki m kê không có đ y đ ch ký c a nh ng ng i có trách ư ườ - Quy trình phê duy t phi u thu, chi không ch t ch , không th c hi n đúng theo quy trình, phi u thu chi kh ế ế - Có nghi p v thu chi ti n m t v i s ti n l n, v t quá đ nh m c trong quy ch tài chính. Phát sinh nhi ượ ế - Có nhi u kho n chi ngoài không liên quan đ n ho t đ ng s n xu t kinh doanh nh : chi phí golf, chi phí t ế ư - S d qu ti n m t âm th i đi m do h ch toán phi u chi tr c phi u thu. ư ế ướ ế - Phi u thu, phi u chi ch a l p đúng quy đ nh (thi u d u, ch kí c a th tr ng đ n v , k toán tr ng, t ế ế ư ế ưở ơ ế ưở - Vi ph m nguyên t c b t kiêm nhi m: k toán ti n m t đ ng th i là th qu , ch ng t k toán x p chung ế ế ế - H ch toán thu chi ngo i t theo các ph ng pháp không nh t quán, không theo dõi nguyên t . ươ - Cu i kì không đánh giá l i ngo i t ho c đánh giá không theo t giá ngo i t theo quy đ nh c a Ch đ k ế 2. Ti n g i ngân hàng - Ch a đăng ký Tài kho n v n đ u t tr c ti p v i Ngân hàng Nhà n c (v i doanh nghi p FDI); ư ư ế ướ - H ch toán theo gi y báo N , báo Có ngân hàng ch a k p th i. ư - Ch a m s theo dõi chi ti t theo t ng ngân hàng. ư ở ổ ế - Ch a đ i chi u s d cu i kì v i sao kê ngân hàng. ư ế ư - Không theo dõi nguyên t đ i v i các kho n ti n g i b ng ngo i t . - Ch a đánh giá l i s d ngo i t cu i năm ho c áp d ng sai t giá đánh giá l i. ư ư - Ch a h ch toán đ y đ lãi ti n g i ngân hàng ho c h ch toán lãi ti n g i NH không kh p v i s ph NH ư - Chú ý đánh giá t giá theo TT200/2014/TT-BTC ho c Thông t 53/2016/TT-BTC ư 1. Ti n m t
trđ trong cùng 1 ngày h nhi m ki m kê (th qu , ng

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture