{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

HW3 - 33"!44 I'm/I = A tun/5r F = 4:3 finx’fir...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 33"!44') I'm/I = A? tun/5r , F; = 4:3 finx’fir ‘1 'Ft/Jz FR: 33:“ W“ Ff’ffl 1‘- }Eg‘kH/Al} E: Vf(-CQJ¢F~+IH*E I {IE-’I‘f fix/j psr-rF 5" 7‘- : m. + I4!" =P Ira-3b.: *1; 449,." I“ Hana} 315+ .nwi jib—15': vhftj‘ ‘V ="J'i: . f '3." I! {V5:j:i= m} swam fig,“ fut-J Hz; = #9. ”may, q; $4.25“ Ti} : 1.3.43: Arm/bl s'mfl' ¢ = 99' 3'41”“. =5~WHV 2 fit; ail-If H— E: £25303! SIM/J Ljaflqf In “hi'rf {3/3 Ff 2% +924” 5;" FIE“??? =dKE+FA4H A A I iii-fled = $3.“?! Ff}: T741“ {9: flat- ang’ = {3.1313 t :31: E JE-M'i) Ac = 1a n.) a: = Sal-u. J A ‘0‘ Ar :10, Fun: 4*: a 4F": A41". an" . 2!! flack” up“, .13: 43.515; £11. £332} = {Mi ”1‘ J 5: flfni'll‘l.) Jam-l: 35' if»: ”Limit 11.9“ In I?! = 30:! run Air“ in} = 416“ tI-Arr TIE” I; =—z¢af—3fl.4!f khffir FE/A‘V -';= —r¢¢;— {‘9}... INFEEEJITI £4,” J rXE/g = *fIa-t r3: V3}? 1: fiféaz‘ +3.41)? + (+315: 4! t 4- 2r. ¥8f).i 1-1- IIV'HEAI 15*“.F1r") a“: M" {-J'JJI km J: PM. =r3.13.m 4;: Jr Thu-E t : F516! 3 {03.11J[fit*0.H-324f +4.44!!!ij Vfla- {as waft dair'Hlu} _._ =.- a # Ethan-31431:- +— maafiffl 1" film}; .1: é-awfl’lai I?!“ '5.“— 429 hi: Eflvflfll MOW =%_E)Ij Jr: “—‘591. '25'5 + a! " :1}..le .. 2:; Ara-M! 1-le “J: Ila-"t *4— z w : (mm, a» :k—r: §:-1£'J.JL (f+1>+!13£ +51). Hairy tag; 4:4}; (.1: ”7.44:?! £--1.r;fi..rzu)+uga +£77.f- Warrant :9: (Ida?) VHF; f: 4.?4334", :5: {1.1174} 2556’ Marga-r H‘s-t?) fa c,=l=*?-Jtr --'L 5234-!sz In! M: Q: :23 {- t *1 It: 4-.f439; : 94’— l'3233 FIJI}: :5 FLIFJJE: ALT-emu": Mar 1" may 4:: {RAW u 4' -I. =%‘—*’-= #:i: —a‘%~.--re=~(%[email protected] 4w st=/4J(‘f -3)'1Jy “:3 Q=1I;,€..(Im-nsl)—§% 4- c3 Wyn #:9, 9:0, ,5, c13=-!4-f8.}1. Wary Earth), 4:: wins: mam- r 4- 2.7) +1jté Ifll’fifiaJQ Q 1),? +13: Ejé'ry 5),? +1111»? 1'- Efjgifyflcaxfi + 1,2 1(§:ryaco:a +(2.:as‘ 9" XEJL) @ X" :jJ-MFE 'f'jgfia-Ta C3) i -"- ,é'ixwé + ljéCaJE +£§ca59 -,{’é::rr§ (9 WEN x = EFL; ,F = 1&4?th 4:3. =2? amrH/Lr 6:2; 51a", i=0 faéflrfld [mum-1gp: .51 3 4-. f: 4%?zrxra'3k/I‘ é:—J'PXIJ3PAJ{'I:1:113511J£J$f/_r} 4- 5mg“?- 4- ? tfl'fi'}: 'E- J tin-:1: xiryz=$¢orl _ KJrXQ-f- Xic951=-4§Wl}% a) .41- 35: 2.49:, £=a.f-Ft/_r ,1: (SJ-35" .523: my; EwHATMM : Fa): i: '51. -'= #1! V‘s-U: = 5.! Vnfl/Ifi V; =F5+E A J J. V; =55? sat/,5- A 17;: V¢(Cp51é #Jrfllj) lag/3:: J(—*i)(-— $3115 fiatpxmj) If", (rosin: - :ry1:): a .176. +15. (Ia-'12 + coal-1:) fl i Vc5o51_0.5‘+£1_rm1 G) -- V; In: a. -::. lizasl AT x ; the, i smfwfi-t/ijz 53, 4-3;) 1): «Mm 1H farms fffllrmy: .r 4' 1 : [gum-113;: £1.54.- i = ’19.! Pa if: 4/34: ="' i 5 #43 = Q1 Palfrln EM“! Perl“? firm-39) ‘9 5p:05.1)L+ffl.d9t=fl.3f{11¥h ‘ "i... C Jfij‘p A 5.11:... Ac-azzfm ""5" 45., = as -: ”4/: n 1591 =1”. +31: tiijfllcjé'mrE = M)? - title)“: a + LHAQéwva J“ 6' a l‘ 3'fi'fi = :1; I: :9 53319-13]. ’(a .n I: Hi!- 57° J '-‘ 0.115»: ,E : -¢.:7Ja??;~/.-r J' Ina-*6? = (CE-Mn? J if”; +jégaJ-e = (CP)¢:¢H¢ r 4!? = mi!!!” my; —--I- p .-. -¢ = 9.?135'3: may; 2 an?” mJ/xfi = Vans: ,9 =—a.173fi77h/.r :: mu: ”/3 E $3.!” fig D @p="3- =1PAJXJ 5|: . A “fin!“ AD EFM I: (a I:5’)(1}(-Jm1£ «use: in?) + rap '3 A I'm: 41: w ”-3-" + re,- w: _. __, * A A F9 = E + foA = F(—ca: 12 +1”! 13)-a.t£ I‘mfl’j‘ “— . n Vp =‘ r(-a.(£ +a.£§)-a.1f-a.::f EA: (”MFG m4? and 3‘) ”PAL: m‘,{-a u -a. :4) £- Hp: V4 +fofi= I}; 4" FEAR -— A .... o 5 +'ch("¢-” "fl-Jf = 0 + F6542" +a.Ef)-a.1?-a.uf x: umrmwr. -:?.£,|;‘ —§.1 4;” :afinnr: why/5 1"? 'o-3fiJcp =63}; “M! r“ = -o.!?3a7:r nub- 5.5;. t .4352 n .r/J pjfimatadmm 2:52.:- _ .1. 14—33), 9 14:171....) Ac: 15am... {'35:}.th Hui-(54p...) f: I: A Q! firm-111': I'd-IF; final: 4. = .r-J'wart rm? 1 6 = Jfihazd #31:; 35 911' 1": (7:)‘+(1ra}t+z{1r}flfa}cus D 4.! =JLIJT££IIFt :. 1: 1"‘33 “In. ,9: (1.13:3 r1 1} 1:. 3x101“ {- ..h- t:-§;,¢ ¢=ny1y¥r 14.111311031155111. .1“f =rizfaaéimé m ¢=anrm§= 11rr1m1/; It: {LII—5' + ngaacpxé .. ,1 _, . 1. 2.,“ 4-1;? = -33fl¢9.rudfl rzamédlcufi Ii} 1 1. ¢.sv¢.£+m:¢ 131% = a.‘+§s‘w¢ $15: 533537 W: .. I = -l£fl‘1.flwifl I: bilfl‘l— rial/J" f g, jmfi 1: chi-raw, 5'.- 7-5-4“ = (Fan: art = 35.11‘1‘41/3 (J. “F J = I! J" I! fpu’w: fflflflTIfly-f f- i 1 3 ja‘rflfl dire-:11; =. 12415:“? =# 53!: 4.27”:- mJ/Is 4': "’3‘" “We J? = 333“ 1.1.x,- é:.{d‘, :- a.1‘2£ E41412 fi=£ 3“! } ny§=7rng5¢v 43111:! 34.3" .gr‘ 4i d- 0.5;; ”/1 3‘9 1'. XII-v} +J§m§=7f5mfi {3) d H '- ' .- 1? 111* + 11'} cit-'4' +1 4; “14* 419*!” = ED 7! al- c1119 - '3'!“ éié‘ufl 9K: F‘=H*fifl‘=r§+z’¢ ,J fi:;’;:3 .n. _ _. - , Jam: 3 4‘ 'I- i I}: 9.53er max:- A 4- V; 1: “1,44 :- I Ira-’51 +c‘nrfl;)+}§éufld +£Wflj) ‘3 = '{Ifi'ffi I‘d/:1 F45 kw =-a.+f(-M¢1 +3.94%?) jJu‘fl +Jéap-f-5' : 41. +1; CAI-1'15 -fl can—Ii + Pénnrfl = - 0.4“; :hrfi Ar 1:41'19212: m, a: 11.133' 5- - 1 3111 "1/1. #= W145! fawn-rd: Ed: {#1: is 4:- M37 w’s; 79-5-0177” air/.1 s -1$'éau£' : .1, 3f#* -fJ'C-MJ' m 13;; my: : in»; 41.5 arm-f AT tI-IJI, J 1: EHJ'H‘J-m, a: hit-95:, E I: Jfiiind‘f: += and”, ii human/1‘ sum; 1'. 1 1 ¢ 1 : j = rum! 1.... a, finaflmw a“- 4.53.1. 4'. :1 arm 94);..- N ‘I .l = 31!. {'5’}! .'— 3|" +15% all: :3 5‘: '-' Elm = 35/: EHIA=?I§{:C::45 -JUJ;} +‘Jfé'fflrfi1 M “'3 , _ _ 11",.“ db; 31x1 4” +u¢){*«=~+: -11.“)! +Jf-{Jugf -¢._1¢$'} 4-} 9m+€+cnli?} guard: mm +719 t—flwfl :13; ”j; n} +JJ'3-ufi-Im¢ Ira sun? “:5? aura =1}; *1”; 11¢ _,fj.‘:1.:++I mi {drum-5 Ea; 3:1“ ._ f: 31.1%.? pun/5"} a} =-(2'3!2 w‘ H 4w=flqfi +1 .195: rug-‘1’} = Afm/s‘ 7/ r; = a! m) KL=onrm = 13.333: Mal/x!“ V14 :: /,500 W/IZJ’ Ace" = 24,0717 m/:“ +— - ”2.54157 f—Ls'j‘ («H/:7", 24.7033 ”4/;1 27 3.9.1949 an 2': 25.7 m/.«‘ Z 3.22" ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}