Ekonomi.docx - 95 Tajuk Public Bank Berhad sebagai institusi pemberi kredit di Pekan Bintangor ABSTRAK Kajian ini mengemukakan dua objektif kajian

Ekonomi.docx - 95 Tajuk Public Bank Berhad sebagai...

This preview shows page 1 - 3 out of 22 pages.

951007-13-6001 Tajuk: Public Bank Berhad sebagai institusi pemberi kredit di Pekan Bintangor. ABSTRAK Kajian ini mengemukakan dua objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah menjelaskan jenis-jenis perkhidmatan kredit yang ditawarkan oleh Public Bank Berhad Bintangor. Objektif kajian yang kedua ialah mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pelanggan untuk mendapatkan pinjaman dari Public Bank Berhad Bintangor. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini termasuklah kaedah sumber menggunakan data sekunder yang melibatkan pencarian melalui buku-buku rujukan, dan sumber internet. Selain itu, data primer juga digunakan dalam kajian ini iaitu permehatian, borang soal selidik dan temu bual. Kaedah analisis turut digunakan semasa menyempurnakan kajian ini. Kaedah analisis data menunjukkan masalah yang dihadapi oleh pelanggan untuk mendapatkan pinjaman dari Public Bank Berhad Bintangor. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan peratusan dan dipersembahan dalam bentuk jadual. Hasil kajian mendapati perkhidmatan kredit yang telah ditawarkan oleh Public Bank Berhad Bintangor ialah tujuh jenis iaitu pinjaman peribadi, pinjaman perumahan, pinjaman perniagaan, pinjaman kereta, pinjaman komersial, kemudahan kad kredit, dan overdraft.Penyelidik juga telah mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pelanggan untuk mendapatkan pinjaman dari Public Bank Berhad Bintangor. Antara masalah yang dihadapi oleh pelanggan adalah prosedur memberi kredit adalah rumit, bank membuat pemilihan yang ketat sebelum meluluskan sesuatu pinjaman, tempoh kelulusan permohonan kredit mengambil masa yang lama, kekurangan maklumat tentang perkhidmatan kredit, masalah membayar balik kredit, masalah had maksimum pinjaman yang rendah, dan masalah kadar bunga bayaran yang tinggi. 1
Image of page 1
951007-13-6001 1.0 LATAR BELAKANG KAJIAN Menurut Kamus Dewan Edisi keempat (2005), perkataan ‘kredit’ bermaksud wang yang dipinjamkan. Pemberi Kredit ialah pihak yang memberikan pinjaman. Bank boleh berperanan sebagai pemberi kredit. Menurut Wikipedia, kredit merupakan suatu fasilitator kewangan yang membantu seseorang atau badan usaha untuk meminjam wang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Selain itu, kredit juga berarti kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan atau ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart, bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan cara memberikan kredit. Public Bank Berhad adalah sebuah bank berpusat di Malaysia . Public Bank pada masa ini adalah bank domestik terbesar di Malaysia dalam wang pemegang saham. Ia menumpukan dalam pelanggan runcit dan untuk perusahaan saiz kecil ke sederhana. Bank ini diasas pada 6 April 1967 oleh Teh Hong Piow di . No.4, Jalan Gereja, Kuala Lumpur, yang kemudian menjadi pengurus besar Malayan Banking . Bank ini disenaraikan dalam Bursa Saham Malaysia pada 1967 . Perniagaan Public Bank Group menamatkan tahun kewangan 2005 dengan satu not tinggi dengan RM111.6 bilion dalam aset, RM68.1 bilion pinjaman dan
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 22 pages?

 • Winter '16
 • dr lizam

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture