cong thuc ly 8.doc - Cu00c1C Cu00d4NG THu1ee8C Vu1eacT...

This preview shows page 1 - 3 out of 3 pages.

CÁC CÔNG THC VT LÝ LP 8 HC KỲ 11) Công thc tính vn tc:- Chuyn đng đu: v= s/t.- Chuyn đng không đu:12ntb12nss...svtt...tTrong đó:vtb: là vn tc ( m/s hoc km/h)S: quãng đng( m hoc km)ườt: thi gian (s, h)2) Công thc tinháp sut cht rn.p = F/S.Trong đó: p là áp sut (N/m2hoc là Pa)F: là áp lc( N)S: là din tích b ép.( m2).3)Công thc tính áp lc: F = P = 10.mTrong đó: P: là trng lc (N)m: là khi lng (kg)ượF: là áp lc (N)4)Công thc tính khi lng riêng:ượmDVTrong đó D: khi lng riêng (kg/m³) ượV: là thtích (m3)5) Công thc tính trng lng riêng:ượd = 10 DTrong đó d: là trng lng riêng (N/m³)ượ6) Công thc tính áp sut cht lng:p= d.hTrong đó: p : áp sut cht lng ( Pa)d: là trng lng riêng caượch t lng (N/m3)h: là đcao tính tđim tính áp

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture