knm2.docx - Cu00f4ng ty Cu1ed5 phu1ea7n Vu1eadn...

This preview shows page 1 - 5 out of 6 pages.

Công ty Cphn Vn ti và Kinh doanh Tng hpHSNG TUYNƠ Ứ[Type text]S341 Đà Nng, Hi Phòng[Type text]
Công ty Cphn Vn ti và Kinh doanh Tng hpHSNG TUYNƠ Ứ[Type text]S341 Đà Nng, Hi Phòng[Type text]
Công ty Cphn Vn ti và Kinh doanh Tng hpDANH SÁCH CÁC GIY TGM CÓ:1.SYU LÝ LCHƠ2. ĐN NG TUYNƠ3.4.5.[Type text]S341 Đà Nng, Hi Phòng[Type text]
Công ty Cphn Vn ti và Kinh doanh Tng hpSYU LÝ LCHƠ(Nhân viên Kinh doanh và D ch vLogistic)THÔNG TIN CÁ NHÂNHtên: Ngô Thành CôngGii tính: NamNgày sinh: 10-06-1998Đ a ch: 21/52 Phng Lu 4, Hi ươưAn, Hi PhòngEmail: [email protected]Đin thoi: 0936698609MC TIÊU NGHNGHIPMc tiêu ngn hn: Mong mun hc hi kinh nghim, kĩ năng và tác phong làm vicca mt nhân viên chính thc. Qua đó đóng góp, cng hin ht mình, tn tâm vì công tyếếMc tiêu dài hn: Trong 5 đn 10 năm ti phn đu trthành mt trong nhng nhânếviên tt nht ca công tyBNG CP – CHNG CH-Tt nghip trng Đi hc Hàng hi Vit Nam, khoa Kinh t, chuyên ngành ườếLogistics.Đt loi: Khá.Mt smôn chuyên ngành đt đim cao:+ Tng quan Logistics: B++ Kĩ thut nghip vngoi thngươ: A

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture