Course Hero Logo

Scrum-voor-Marketing-Communicatie.pdf - WAT KAN SCRUM DOEN...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

gladwell.nlT:+31 (0)20 24 022 44 | E:[email protected]WAT KAN SCRUM DOEN VOOR MARKETING & COMMUNICATIE?
T:+31 (0)20 24 022 44 | E:[email protected] | W: gladwell.nl3Ontwikkelingen in de marktEen aanpak wordt populair als het een passend antwoord brengt op nieuwe ontwikkelingen. Wat gebeurt er dan in onze markt, waardoor Scrum zo’n hoge vlucht neemt? We signaleren vier trends, en het antwoord van Scrum hierop.1. Veranderende wereldEr verandert dezer jaren veel in korte tijd. Verandering komt in de vorm van ‘China’, van ‘Brexit’ en van ‘Trump’. Op wereldschaal en op lokaal niveau verschuiven de politieke en economische verhoudingen.Verandering komt ook door de opkomst van digitale middelen, die bedrijven steeds minder verankerd maakt in de fysieke wereld. Het bedrijfsmodel veranderen lijkt een kwestie van een nieuwe website.En verandering komt door de kritische consument en burger, die via digitale media stevig van zich laat horen en die steeds bewustere keuzes maakt. ÐScrum en veranderingScrum past bij een veranderlijke context. De aanpak is kort-cyclisch bij uitstek: de kleine, multi-disciplinaire teams zijn maximaal wendbaar en baseren iedere ‘sprint’ steeds op hoe hun omgeving er op dát moment voor staat.2. Onzekere wereldVerandering brengt onzekerheid met zich mee. Niemand hield echt rekening met de komt van president Trump of met de Brexit; toch werden ze bewaarheid. Iedereen ziet de opkomst van China gebeuren, maar niemand weet precies wat er de gevolgen zijn, en wanneer die evident worden. Iedereen herinnert zich de kredietcrisis, maar niemand weet hoe een herhaling te voorkomen is.WAT KAN SCRUM DOEN VOOR MARKETING & COMMUNICATIE?De principes van Agile zijn in hoog tempo het hele bedrijfsleven aan het veranderen. Binnen dat gedachtegoed is vooral Scrum populair. Waar in eerste instantie vooral in IT-projecten ‘gescrumd’ werd, inmiddels vindt het ‘scrummen’ zijn weg naar bijna alle vormen van professioneel projectmanagement. In alle lagen van de organisatie: Scrum is ‘hot’.Ook in marketing. Ook in communicatie.Wat betekent dit voor de marketingprofessional? Wat is de impact van Scrum op de communicatieadviseur, -manager, medewerker? Wat hebben we eraan, en hoe voegen we Scrum toe aan onze eigen gereedschapskist? Dat gaan we verkennen in deze white paper.To DoWe gaan het over een paar dingen hebben: ÐEerst behandelen we de achtergrond van Scrum in MarCom: Wat is er gaande in onze beroepsomgeving, en in de economie als geheel? Waarom maakt dat Scrum voor ons beroep de moeite waard? ÐDaarna kijken we naar de rollen in MarCom. Wat heeft elke rol te winnen bij Scrum?ÐOm teams in marketingcommunicatie zelf aan de slag te laten gaan met Scrum, biedt Gladwell Academy een driedaagse training aan. Hoe zit deze in elkaar? Wat ga je leren en hoe zal dat je verder brengen in je werk?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture