H\u01af\u1edaNG \u0110\u00c3N CHU K\u1ef2 KI\u1ec2M TRA.pdf - H\u01af\u1edaNG D\u1eaaN KI\u1ec2M TRA CHU K\u1ef2 PH\u00c2N C\u1ea4P T\u00c0U \u0110ANG KHAI TH\u00c1C C\u1ee4C \u0110\u0102NG KI\u1ec2M VI\u1ec6T NAM 2008

Hu01afu1edaNG u0110u00c3N CHU Ku1ef2 KIu1ec2M TRA.pdf...

This preview shows page 1 - 5 out of 203 pages.

H ƯỚ NG D N KI M TRA CHU K PHÂN C P TÀU Đ ANG KHAI THÁC C C ĐĂ NG KI M VI T NAM 2008
H ƯỚ NG D N KI M TRA CHU K PHÂN C P TÀU Đ ANG KHAI THÁC B-04 C C ĐĂ NG KI M VI T NAM - 2008 1 N I DUNG Trang 1. Gi i ngh ĩ a m t s t dùng trong ki m tra ............................................................. 3 2. Đơ n yêu c u ki m tra ............................................................................................ 5 3. Chu n b cho đợ t ki m tra ..................................................................................... 5 4. Có m t t i đợ t ki m tra .......................................................................................... 6 5. Duy trì và trình các h s ơ ...................................................................................... 6 6. Các h ng m c ki m tra ......................................................................................... 7 7. Ch ươ ng trình ki m tra nâng cao ........................................................................... 8 8. Đ ánh giá l p ph ch ng r trong các két d n ........................................................ 9 B ng 1 - Ki m tra chu k phân c p (KT đị nh k (SS), KT hàng n ă m (AS), KT trung gian (IS)) ..................................................................................................... 10 B ng 1.1 - Ki m tra bên trong và th áp l c các khoang két trong các đợ t ki m tra chu k ........................................................................................................... 14 B ng 2 - Ki m tra trên đ à ............................................................................................... 16 B ng 3 - Ki m tra n i h ơ i ............................................................................................... 17 B ng 4 - Ki m tra tr c chân v t và tr c ng bao ............................................................. 18 B ng 5 - Các yêu c u b sung đố i v i ki m tra tàu d u ................................................ 19 B ng 6 - Các yêu c u b sung đố i v i ki m tra tàu ch khí hóa l ng ........................... 20 B ng 7 - Các yêu c u b sung đố i v i ki m tra tàu ch xô hóa ch t nguy hi m ........... 24 B ng 8 - Ki m tra h th ng t độ ng và đ i u khi n t xa ............................................... 26 B ng 9 - Ki m tra h th ng l nh .................................................................................... 27 Ph l c 1 H ướ ng d n ki m tra tàu chuy n đổ i qu c t ch ( đổ i c ) ................................ 28 Ph l c 2 Đơ n đề ngh ki m tra và c p gi y ch ng nh n ............................................ 30 Ph l c 3 Ch ươ ng trình ki m tra ................................................................................. 32 Ph l c 4 Ki m tra ti ế p c n và đ o chi u dày các thành ph n k ế t c u thân tàu .............. 106 Ph l c 4.1 Ki m tra ti ế p c n và đ o chi u dày các thành ph n k ế t c u thân tàu t i m i đợ t ki m tra đị nh k ............................................................................. 107 Ph n 1 Tàu ch d u và tàu ch xô hoá ch t nguy hi m ............................ 107 Ph n 2 Tàu ch d u m n kép .................................................................... 114 Ph n 3 Tàu ch hàng r i (tr tàu m n kép) ............................................... 120 Ph n 4 Tàu ch hàng r i m n kép (k c tàu ch qu ng) ......................... 128 Ph n 5 Tàu ch hàng khô t ng h p ........................................................... 137 Ph n 6 Các lo i tàu khác ............................................................................ 145 Ph l c 4.2 Các khu v c nghi ng ................................................................................ 152 Ph l c 4.3 Đ o chi u dày b sung ................................................................................. 154 Ph l c 4.4 Ki m tra ti ế p c n và đ o chi u dày trong đợ t ki m tra trung gian và ki m tra hàng n ă m ................................................................................................ 160
H ƯỚ NG D N KI M TRA CHU K PHÂN C P TÀU Đ ANG KHAI THÁC B-04 C C ĐĂ NG KI M VI T NAM - 2008 2 Ph l c 4.5 Gi i h n hao mòn cho phép đố i v i các k ế t c u thân tàu và thi ế t b ......... 168 Ph l c 4.6 H ướ ng d n đ ánh giá l p ph ch ng r k ế t c u trong két d n tàu d

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture