2019.29.05 Quy dinh che do cho thuyen vien tau RD-GB-GS-LD (AutoRecovered).docx - C\u00d4NG TY C\u1ed4 PH\u1ea6N V\u1eacN T\u1ea2I KH\u00cd V\u00c0 H\u00d3A CH\u1ea4T VI\u1ec6T NAM

2019.29.05 Quy dinh che do cho thuyen vien tau RD-GB-GS-LD (AutoRecovered).docx

This preview shows page 1 - 2 out of 14 pages.

QUY Đ NH V ch đ chính sách đ i v i thuy n viên ế Công ty c ph n V n t i Khí và Hóa ch t Vi t Nam (Ban hành kèm theo QĐ s /QĐ-PCT ngày tháng năm 2019 c a Giám đ c Công ty c ph n V n t i Khí và Hóa ch t Vi t Nam) CH NG 1 ƯƠ QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Đ i t ng áp d ng ượ - Quy đ nh này áp d ng cho các tàu thu c đ i tàu s h u và các tàu do công ty thuê theo h p đ ng thuê tàu tr n . - Quy đ nh này không áp d ng đ i v i nh ng tàu thu c đ i tàu do công ty qu n lý theo h p đ ng qu n lý/h p đ ng cung ng thuy n viên, các ch đ áp d ng cho ế các tàu này (n u có) ế s do Giám đ c công ty quy t đ nh theo đ xu t c a các phòng ch c ế năng ho c do ch s h u ủ ở (ch tàu) chi tr . Đi u 2. Gi i thích t ng , các t vi t t t: ế - Công ty: Công ty c ph n V n t i Khí và Hóa ch t Vi t Nam ( PCT). - Giám đ c: Giám đ c Công ty c ph n V n t i Khí và Hóa ch t Vi t Nam . - Ng i có th m quy n: ườ Là ng i đ c Giám đ c công ty y quy n th c hi n công ườ ượ vi c có liên quan đ n Thuy n viên. ế - H p đ ng: Là h p đ ng lao đ ng; h p đ ng làm vi c c a thuy n viên (MLC-SEA- PCT); h p đ ng đào t o... có liên quan đ n thuy n viên. ế - S tay IMS: Là s tay h th ng qu n lý an toàn c a công ty. Đi u 3. Quy đ nh v chuyên môn nghi p v và ngo i ng c a thuy n viên & qu n lý h s , ch ng ch c a thuy n viên: ồ ơ - Trình đ chuyên môn nghi p v : Theo quy đ nh c a Công c qu c t v Tiêu ướ ế chu n hu n luy n, c p gi y ch ng nh n và tr c ca đ i v i thuy n viên (STCW 78/2010); B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 25/11/2015 và Thông t 37/2016/TT- ư BGTVT ngày 25/11/2016, Thông t s ư 23/2017/TT-BGTVT quy đ nh v ch c danh, nhi m v theo ch c danh c a thuy n viên và đăng ký thuy n viên làm vi c trên tàu bi n Vi t Nam , t t c các thuy n viên làm vi c trên đ i tàu c a công ty ph i có đ y đ các ch ng ch chuyên môn, nghi p v th a mãn quy đ nh hi n hành. Các ch ng ch này ph i còn h n s d ng ít nh t 06 tháng k t ngày thuy n viên đ c đi u ể ừ ượ đ ng nh p tàu. 1 CÔNG TY C PH N V N T I KHÍ VÀ HÓA CH T VI T NAM C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : /QĐ-PCT TP. H Chí Minh, ngày

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture