Course Hero Logo

uitleg type 1en2.pdf - diabetes type Nee, het gaat niet...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

1diabetes27Zo zit het diabc Mensen met diabetes lopen tegen veel misverstanden op. Dit artikel is om uit te delen aan mensen in uw omgeving. Zo helpen we gezamenlijk alle fabels uit de weg. TEKST: DANA PLOEGERWat is de oorzaak?Het is op dit moment nog onbekend hoe diabetes type 1 precies ontstaat. Het kan een erfelijke com-ponent hebben, maar dat is niet altijd het geval. Het begint met aanleg voor diabetes type 1; ook zonder diabetes in de familie kun je deze aanleg hebben. Vervolgens raakt het afweersysteem uit evenwicht, waardoor het de cellen aanvalt die insuline maken. Deze cellen heten de bètacellen. Onderzoekers denken dat het afweersysteem op het verkeerde been wordt gezet door bijvoorbeeld een virus, verkoudheid, buikgriep, of gluten of koe-melk in babyvoeding. Geen enkele veronderstel-ling is definitief wetenschappelijk bewezen.Wie kan het krijgen? Eén op de tien mensen met diabetes heeft diabetes type 1 (de rest heeft type 2). Je kunt deze aandoe-ning al op jonge leeftijd krijgen, daarom heette het vroeger jeugddiabetes. Mensen met diabetes type 1 hebben vaak een normaal tot laag gewicht. Wat is diabetes type 1?Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte. Dat betekent dat het afweersysteem delen van het eigen lichaam aanvalt. Het afweersysteem vernietigt de cellen die insuline aanmaken in de alvleesklier. Insuline wordt gemaakt in de eilandjes van Langerhans, waarvan er ruim een miljoen verspreid door de alvleesklier liggen. Bij mensen met diabetes type 1 maakt de alvleesklier geen insuline meer aan. Hierdoor blijft er te veel glucose in het bloed en dat is slecht voor het lichaam. Om de glucosewaar-den te laten dalen, is het nodig om insuline te spuiten of insuline toe te dienen via een insu-linepomp. Er kunnen complicaties ontstaan, meestal aan de kleine bloedvaten in de ogen en nieren of aan zenuwbanen. Wie kan het krijgen? Negen van de tien mensen met diabetes heeft diabetes type 2. In de volksmond wordt vaak dia-betes type 2 bedoeld als er over diabetes wordt gesproken. Je kunt deze vorm van diabetes al op jonge leeftijd krijgen, maar de meeste mensen krijgen het op latere leeftijd. Daarom heet het in de volksmond ook wel ‘ouderdomssuiker’.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 2 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags
Diabetes Type

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture