Course Hero Logo

Diabetes-gezond eten.pdf - Lekker en gezond eten met...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 5 out of 17 pages.

Lekkeren gezond etenmet diabetesDeze brochure is gebaseerdop de NDF VoedingsrichtlijnDiabetes
3
45Met diabetes heb je extra veelplezier van gezond eten: je zitlekkerder in je vel en de kans opde gevolgen van diabetes is klei-ner. Zoals hart- en vaatziekten,slechter zien of nierproblemen.Maar hoe eet je gezond? Diabetesheet ook wel suikerziekte en dat leidttot veel misverstanden. Ook staanop internet heel veel verschillendeadviezen over voeding. Daarom zettenwetenschappers, met steun van hetDiabetes Fonds, de beste onderzoe-ken naar voeding op een rij. Hieruit iseen officiële voedingsrichtlijn opge-steld voor diabetes type 1 en 2,bedoeld voor diëtisten en anderezorgverleners. De adviezen die daaruitvolgen, vind je in deze brochure.De adviezen in deze brochure geldenalgemeen voor mensen met diabetes.Wil je meer weten over wat en hoeveeljíj het beste kan eten, vraag danadvies aan een diëtist. Die bekijktsamen met jou wat bij je past engezond voor je is. Want dat verschiltper persoon. Elk mens zit anders inelkaar, en het hangt ook af van hoeactief je bent.Soort diabetes?Het maakt voor het voedingsadviesweinig uit welke vorm van diabetes jehebt. Wel zijn er verschillen in hoe jemet voeding omgaat. Mensen metdiabetes type 1 gebruiken insuline, endaarvoor moeten ze bij elke maaltijdde koolhydraten tellen. Mensen metdiabetes type 2 moeten vaak extraletten op hun gewicht en cholesterol.Gezond eten met diabetes lijkt veel opgewoon gezond eten voor iedereen.Dus apart koken is niet nodig! Zekeromdat gezond en lekker primasamengaan. Een paar slimme keuzesmaken een wereld van verschil.Meer weten over diabetes?Gezond eten heeft zin
67Normaal zorgt het lichaam ervoordat er nooit te veel of te weinigbloedsuiker is. Heb je diabetes, dangebeurt dat niet meer vanzelf. Omde bloedsuiker goed te houden zijnvoeding, beweging en vaak medicij-nen (tabletten of insuline) belangrijk.Maar naast bloedsuiker is het ookbelangrijk dat de vetten in het bloedgoed zijn, zoals cholesterol. Want dathoudt hart en bloedvaten gezond.Daarom moet ook je bloeddruk goedzijn. Dit alles hangt voor een grootdeel af van wat je eet.Bloedsuiker heet officieelbloedglucose. Hoeveel ervanin het bloed zit, heet bloed-glucosegehalte, of bloedglu-cosewaarde. Voor het gemakstaat hier verder bloedsuiker.Als er veel bloedsuiker in hetbloed zit, heet dat een ‘hoge’bloedsuiker of hyper. Te weinigheet ‘lage’ bloedsuiker of hypo.In eten zitten verschillendevoedings- en bouwstoffen voorhet lichaam. Zoals koolhy-draten, vetten en eiwitten.In veel van wat we eten, zitten koolhydraten. Dat iseten waar bijvoorbeeld meel of suiker in zit. Zoalsbrood, aardappels, rijst, pasta (zoals macaroni),melk, fruit, vruchtensap, snoep, koekjes, snacks ennog veel meer.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 17 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture