Course Hero Logo

Holacracy Grondwet - versie 4.1 (Complete vertaling).pdf -...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 39 pages.

Holacracy® Grondwet v4.1(Letterlijke vertaling)Allereerst: een noot van de vertalerBijEnergized.orghelpen we organisaties bij het invoeren van Holacracy. Met Holacracyverschuift de focus van de poppetjes en het gedoe naar duidelijk omschreven rollen rond eengezamenlijk doel. Spanningen dienen als brandstof om de structuur voortdurend door teontwikkelen. Het effect? Eigenaarschap en ondernemerschap door de hele organisatie heen!De regels van het spelHolacracy geeft veel vrijheid en flexibiliteit. Dat komt voor een belangrijk deel door de duidelijkespelregels, die zijn vastgelegd in de Holacracy Grondwet. Door daar je handtekening onder tezetten zeg je ‘ja’ tegen deze manier van werken. De spelregels beschrijven hoe je je organisatiezo inricht dat het doel van je organisatie (vanaf nu ‘opdracht’ genoemd, als vertaling van hetEngelse ‘purpose’) in alles centraal komt te staan.Nederlandse vertalingDeze Grondwet is een letterlijke vertaling van de oorspronkelijk Engelstalige “HolacracyConstitution” (versie 4.1).Hierzie je hoe we de belangrijkste begrippen in Holacracy hebbenvertaald naar het Nederlands. Tenslotte hebben we ook eenvereenvoudigde versievan deGrondwet gemaakt, in wat meer toegankelijk Nederlands.Holacracy is een trademark van HolacracyOne. Deze noot is de enige tekst die we hebbentoegevoegd aan dit document; vanaf de volgende pagina start de letterlijke vertaling.Deze link geeft altijd toegang tot de nieuwste versie:Veel leesplezier!Groeten,Het team van Energized.orgE-mail:[email protected]Website:Dit werk is gelicenseerd onder een ‘Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0International License’Versie 20181024Pagina 1 van 39
Holacracy® Grondwet v4.1(Letterlijke vertaling)Holacracy Grondwet v4.1InhoudsopgaveArtikel 1: Rollen activerenEen rol is in Holacracy de bouwsteen van de organisatiestructuur. Dit artikel beschrijft debasisrechten en -plichten van een partner die een rol vervult.Artikel 2: CirkelstructuurEen cirkel bestaat uit meerdere rollen. Dit artikel beschrijft hoe een cirkel is opgebouwd en hoede rollen in de cirkel worden toegewezen, verkozen of worden uitgebreid tot subcirkels.Artikel 3: Het Governance-procesHet governance-proces van een cirkel wordt gebruikt om rollen en domeinafspraken vast teleggen. Dit artikel beschrijft het governance-proces en de basisregels voor het voorstellen vanwijzigingen of het maken van bezwaar tegen voorstellen.Artikel 4: Het Operationele procesDe leden van een cirkel bouwen op elkaar om hun werk gedaan te krijgen. Dit artikel gaat overde plichten die cirkelleden hebben ten opzichte van elkaar en over hoe werkoverleggen werken.Artikel 5: ImplementatiezakenDit artikel gaat over de overgang van pre-Holacracy naar het werken volgens de Grondwet enbeschrijft regels voor het aannemen van Holacracy in een bestuursstructuur met meerderebelanghebbenden in plaats van een enkele Lead Link.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 39 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture