Verdens i konflikt s 37-40 og s 66-72.pdf - USA blev i 1947...

This preview shows page 1 - 3 out of 11 pages.

USA blev i 1947 oven i købet afslået, og regeringen måtte i stedethenvende sig til Sovjetunionen.Tysklands deling og AtlantpagtenI Vesteuropa og i USA sendte nyheden om den kommunistiskemagtovertagelse i Tjekkoslovakiet nærmest en chokbølge gennemden offentlige mening. Den almindelige krisestemning, som varblevet fremherskende i løbet af 1941 , forstærkedes nu til enegentlig krigsfrygt. Mange drog uvilkårligt paralleller til situatio-nen 10 år tidligere, hvor Mtinchenaftalen blev indledningen tilTjekkoslovakiets undergang og forspillet til anden verdenskrig.Dermed blev det uden tvivl lettere, såvel for befolkning sompolitikere i de vesteuropæiske lande, at tilslutte sig de storeændringer der skete i Tysklandsspørgsmålet og den vesteuropæi-ske forsvarspolitik i løbet af 1948 og1949.En vesttysk statsdannelse forberedesOpretteisen af en selvstændig vesttysk stat var i realiteten begyndtallerede med oprettelsen af bizonen (s. 26) , og besiutningen om atinddrage de vestlige besættelseszoner i Marshallplanen var etyderlrgere skridt i denne retning.De sidste firemagtsforhandlinger om Tysklandsspørgsmåletfandt sted i december tr947 , og tjente rent taktiske formåI. Det vilsige, at det for USA drejede sig om at kunne lægge skylden for detuundgåelige forhandlingssammenbrud på russerne, og omvendt.Ved de næste forhandlinger i London i februar 1948 var Sovjet-unionen ikke med, og man gjorde sig fra vestmagternes side ingenulejlighed rned at skjule hvad man stilede mod. Oprettelsen af envesttysk stat var nu kun et spØrgsmål om tid. Sovjetunionenreagerede ved den 20. marts at forlade det allierede kontrolråd,der havde sæde i Berlin. Beslutningen om at oprette en vesttyskstat stred mod Potsdamaftalerne, og gjorde det meningsløst atopretholde et fælles kontrolråd for hele Tyskland. Vestmagternefortsatte irnidlertid ufortØvet deres egen Tvsklandspolitik. og togskridt til at indføre en ny vesttysk valuta, D-marken, som led i denØkonomiske samordning af de vestlige besættelseszoner. Da ret-ten til at have en selvstændig valuta, retten til at slå mØnt, til alletider har !'æret et vigtigt suverænitetstegn, kunne D-marken sam-tidig ses som symbol på den planlagte vesttyske stat.Vestunionen dannes 1948Vestmagternes forhandlinger om oprettelsen af en vesttysk statvar koblet sammen med forhandlinger om en forsvarsalliancernellem England, Frankrig og Benelux-landene (Vestunionen).Dette skyldtes især Frankrig, som længe havde vægret sig ved atfølge den amerikansk-engelske Tysklandspolitik, der længereIYSKI,ANDS DELING O(i A'I'LANI'PAGTE,N11
sigt kunne genskabe et stærkt Tyskland' Udbruddet af den kolde"t,ir- "t'r'å Frankrigs øn:n" :T :1"i i:"t :yåTllllt;;;il;*når"å" den franske politik' men Pnsel l.amod ærkefjenO"" fy'it'*a' Samtiiig Vestunionen' der blevindgået den L7.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture