Juridik kurs.docx - Juridik kurs normer Moraliska normer...

This preview shows page 1 - 3 out of 81 pages.

Juridik kurs normer: Moraliska normer Juridiska normer - sanktioner (böter, fängelse) någon som spottar men blir inte fängsla, det är moraliska normer eftersom personen inte kan få jobb på bra ställe. Moraliska normer och juridiska normer håller ihop. Att felparkera är att bryta mot juridisk norm men ok moraliskt. Det finns också att bryta mot båda och då är det när man begår mord eller bryta in i ett hus. Sexistiskt Annons är det ok enligt juridiskt men inte moraliskt. Juridiska normer: Juridik handlar om att problemlösning med fred, (köp rätt, civilrätt) Grundprinciper för aktiebolag, lagen. Lag brottsbalken Stulit en bil straff blir dömt fängelse i två år max. Det finns lagar som domaren som måste gå efter och får inte döma hursomhelst. Lagen är en rättskälla. Lag Prejudikat Doktrin - som inte finns i lagboken men i juridiken, ex det finns inte i lagboken att man måste betala sina skulder men juridisk så måste man betala. Förarbeten: Tre lager: 1. Grundläggande lager: RF(regeringsform) bestämmer om makten, yttrandefrihet, mötesfrihet. Demonstrationsfrihet. SO (soksitionsordning). TF, (rätt till förhandskoll, tryck hetsförening) YGL, 2. Lag, (majoriteten i riksdagen ändrar en lag, en lag kan skapas i en vecka medan det är svårare att skapa eller ändra på en grundlag. Normhierarki, utgår först från grundlagen sen kommer lag. 3. Förordningar (regeringen lager) EU-rätt & SV-rätt EU-rätt gäller över SV-rätt, eftersom varje land har sina egna lager som kan skiljas åt, därför har man en EU-rätt. 1. Civilrätt : person mot person, ex förhandla om priset. Konflikt mellan privat/fysisk person och juridisk person, en person i konflikt med en annan, 2. Offentlig rätt: ex skatte konflikter, kört för fort. Konflikter mellan offentlig sektor och privatpersoner. 3. Straffrätt 4. Processrätt: vad poliser för göra, häkta eller fängsla (poliser får inte använda våld enligt svenska lag). 5. IP- internationell privaträtt. Vilken rätt ska man använda när flera länder är inblandade ex från Sverige gift med en från Italien och gift sig i Iran. Man använder den rätten i det land som man är bosatt. Utländska ambassadörer kan inte straffas i Sverige. 6. Int rättinternationell rätt : gränser mellan länder. Makt som gäller.
Montesquieu: 1. Exekutiva makterna: 2. Lagstiftande makt, ex riksdag. 3. dömande makten, ex regeringen (domstolen ska vara helt fri, ingen av dessa ovanstående makterna ska lägga sig i) lagboken kap 11 paragraf 3. “ingen myndighet, inte heller riksdag, får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt ska tillämpa en rättsregel i ett särskilt fall. Ingen annan myndighet får heller bestämma hur dömande uppgift ska fördelas mellan enskilda domaren” Rättsprinciper, grundläggande principen, kap 1 paragraf 1 Avtal och avtalslag: byte = avtal.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture