Course Hero Logo

ARALIN 1 and ARALIN 2.docx - ARALIN #1 Tugmang De Gulong –...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

ARALIN #1Tugmang De Gulong –ay mga nakatutuwang tugmaan na mababasa mo sa loob ng dyip,traysikel o bus na nagsisilbing paalala sa mga pasahero.Tulang Panunudyo-layunin nito na inisin ang pinatutungkulan at patawin naman ang ibapang mga kasama.Bugtong-ang tawag sa mga tugmaang ito. Ang bugtong ay mga tugmaang binibigkas nangpatula. Binubuo ng 5 hanggang 12 pantig. Kadalasan itong nilalaro sa lamayan noong araw.Hinahamon nito ang imahinasyon ng mga naglalaro.Palaisipan-Hinahamon nito hindi lamang ang imahinasyon ng tinatanong kundi pati na rinang talas ng kaniyang pag-iisip. Kadalasang itinuturing na pabiro lamang ito na walang tamangkasagutan.Tono -Ito ang taas-baba na iniuukol sa pagkabigkas ng pantig ng isang salita upang higit namaging mabisa ang pakikipag-usap natin sa ating kapwa.Ang pagsasalita ay tulad ng musika na may tono, may bahaging mababa, katamtaman,mataas na mataas na tono.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 2 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
Lim
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture