Course Hero Logo

Reyna-Matapat.doc - Reyna Matapat (Buod) “ Ang tagumpay sa...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 out of 1 page.

Reyna Matapat(Buod)“ Ang tagumpay sa pamumuno ay hindi nasusukat sa sariling tapang at lakas, sa kapangyarihan at yaman,bagkus sa senseridad at sa busilak na kalooban.”Si Reyna Sima ay isa sa mga reyna na namuno ng isang kaharian sa atingkapuluan. Nakilala siya dahil sakatalinuhan,katapatan at mahigpit at maayos na pamamalakad sa panunungkulan.Bago pa dumating ang mga Kastila sa ating kapuluan ay pinagdarayo na ng mga mangangalakal na Arabe, Instik atHindu ang kaharian ng Kutang-Bato na pinamumunuan ni Reyna Sima. Ang Kutang-Bato ay siya ngayong Cotabato, isa sapinakamalaking lalawigan sa Mindanao.Sa pamumuno ni Reyna Sima, umunlad at namuhay nang tahimik at sagana ang mga Kutang-Bato. Mahigpitniyang ipinasunod ang mga batas at ang sinumang lumalabag sa ipinag-uutos ng Reyna ay pinarurusahan.Kabilang sa patakaran na mahigpit na ipinatutupad ng reyna ay ang paggalang, paggawa at katapatan ngkaniyang mga tauhan.
End of preview. Want to read the entire page?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
Lim
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture