Course Hero Logo

ARALIN ISA Bulong at Awiting Bayan .docx - Bulong at...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 out of 1 page.

Bulong at Awiting BayanA.) BulongSadyang Mapaniwalain ang ating mga ninuno sa mga espiritu, lamang-lupa at engkanto. Ayon sa matatandang paniniwala, Kapag natapakan ang punso na siyang bahay ng mga nuno, magkakasakit ang sinaunang makatapak nito. Upang maiwasan ang ganitong pangyayari, sila ay bumigkas ng bulong sa tuwing mapaparaan sa punso. Ginagamit din ang bulong sa mga nauusog. Ang halamang gamut ay binubulungan at sa bias nito ay gagaling ang may sakit. Ang Bulong sa kabisayaan ay paniniwalaan ding ginagamit pangkukulam at pang-eengkanto.
End of preview. Want to read the entire page?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
Lim
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture