GIu00c1M u0110u1ecaNH Tu1ed4N THu1ea4T HH.docx -...

This preview shows page 1 - 3 out of 31 pages.

Giám đ nh t n th t hàng h i Ch ng 1 ươ Khái quát chung v công tác giám đ nh hàng h i Câu 1: Khái ni m chung, ý nghĩa và t m quan tr ng c a công tác giám đ nh hàng h i? 1. Khái ni m chung Giám đ nh hàng h i là m t ho t đ ng th ng m i, th c hi n vi c xác đ nh tình tr ng ươ th c t c a hàng hóa, tàu bi n... theo yêu c u c a khách hàng. Ho t đ ng này góp ph n thúc ế đ y các ho t đ ng th ng m i khác, ph c v đ c l c cho công t c qu n lý Nhà n c, giúp ươ ướ quá trình v n chuy n, l u thông hàng hóa đ c di n ra d dàng, thu n l i. ư ượ 2. Ý nghĩa và t m quan tr ng Đ b o v quy n l i c a mình đ i v i nh ng tranh ch p có th x y ra trong quan h th ng m i, các bên liên quan đ n hàng hóa nh ch tàu, b o hi m c a ch hàng, b o hi m ươ ế ư c a ng i nh n hàng, đ n v làm hàng... s d ng các giám đ nh viên đ c l p. Do đó k t qu ườ ơ ế giám đ nh c n ph i chính xác và đ m b o quy n l i cho bên mà mình đ i di n. M c đích c a giám đ nh: - Xác đ nh b n ch t và m c đ h h ng ho c t n th t t đó đ a ra các kh năng có ư ư th x y ra. - H tr các bên có khi u n i b ng các ph ng pháp c n thi t đ gi m nh các t n ế ươ ế th t m t cách khách quan và trung th c. - Cung c p báo cáo giám đ nh d khách hàng có th xác đ nh ra các kh năng tranh ch p có th g p. - Đ a ra các khuy n cáo đ ngăn ng a các thi t h i ho c m t mát t ng t không ư ế ươ x y ra trong t ng lai. ươ Câu 2: Trình bày nguyên t c chung trong công tác giám đ nh hàng h i? Báo cáo giám đ nh? 1
1. Nguyên t c chung trong công tác giám đ nh hàng h i - H ng d n: khi đ c ch đ nh làm giám đ nh, giám đ nh viên c n ph i hi u rõ các ướ ượ v n đ liên quan, cũng nh các bên liên quan đ n khách hàng nh b o hi m, ng i ư ế ư ườ g i hàng, trách nhi m c a ng i v n chuy n các đi u kho n c a b o hi m. ườ - Không đ c th a thu n đánh giá tr c: giám đ nh viên th c hi n công vi c giám ượ ướ đ nh c a mình mà không đ c có b t kỳ s đánh giá ch quan tr c nào đ n các bên ượ ướ ế liên quan. Làm nh v y đ tránh nh h ng không công b ng đ n k t qu giám đ nh. ư ưở ế ế - Thông tin: Các giám đ nh viên ph i thu th p đ

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture