\u0110\u1ec0 C\u01af\u01a0NG PH\u00c1P LU\u1eacT QU\u1ed0C T\u1ebe V\u1ec0 LAO \u0110\u1ed8NG H\u00c0NG H\u1ea2I - th\u1ea7y L\u00ea.docx - \u0110\u1ec0 C\u01af\u01a0NG PH\u00c1P LU\u1eacT QU\u1ed0C T\u1ebe V\u1ec0 LAO \u0110\u1ed8NG H\u00c0NG

ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VỀ LAO ĐỘNG HÀNG HẢI - thầy Lê.docx

This preview shows page 1 - 3 out of 23 pages.

Đ C NG PHÁP LU T QU C T V LAO Đ NG HÀNG ƯƠ H I Nhóm 30đ: Câu 1: T ch c lao đ ng qu c t là gì? M c tiêu t ch c c a ILO? ế 1. T ch c lao đ ng qu c t ILO: ế - T ch c Lao đ ng Qu c t ế , vi t t t ế ILO (International Labour Organization) là m t c quan đ c bi t c a ơ Liên Hi p Qu c liên quan đ n các v n đ v ế lao đ ng . - T ch c lao đ ng Qu c t (ILO) đ c thành l p năm 1919, vào th i đi m Chi n ế ượ ế tranh Th gi i Th nh t k t thúc. Lúc m i thành l p, ILO là t ch c đ c l p liên k t ế ế ế v i H i Qu c Liên. Đ n năm 1946, ILO ký Hi p đ nh quy đ nh các m i quan h v i ế Liên h p qu c (LHQ) và tr thành t ch c chuyên môn đ u tiên c a LHQ. T năm 1920, ILO đóng Tr s t i Gi -ne-v , Thu S . ụ ở ạ ơ ơ 2. M c tiêu c a t ch c ILO: - ILO đ c thành l p trên c s ba m c tiêu c b n là: ượ ơ ở ơ + M c tiêu nhân đ o: c i thi n đi u ki n làm vi c c a ng i lao đ ng ườ + M c tiêu chính tr : đ m b o công b ng xã h i và b o v các quy n lao đ ng và quy n con ng i s t o bình n xã h i ườ ẽ ạ + M c tiêu kinh t . ế Câu 2: C c u t ch c c a ILO? Các tiêu chu n lao đ ng c a ILO? ơ 1. C c u t ch c c a ILO: ơ - ILO là m t t ch c qu c t chuyên môn c a LHQ. Đ ng đ u ILO là 1 T ng Giám ế đ c (TGĐ) v i nhi m kỳ 5 năm. TGĐ/ILO hi n nay là ông Juan Somavia (qu c t ch Chi Lê). Giúp vi c TGĐ là các Phó TGĐ và Ban th ký (xem bi u đ đính kèm). ư - Các c quan chính c a ILO g m: ơ + H i ngh lao đ ng qu c t : ế T i Đ i h i đ ng ILO, các đ i bi u ba bên là chính ph , gi i ch và gi i th s : ợ ẽ Đánh giá các ho t đ ng c a ILO trong năm tr c ướ Ph m Th Thu An – LHH57ĐH 1
Th o lu n và b sung các chính sách lao đ ng Theo dõi vi c các n c th c hi n các Công c ILO ướ ướ Xem xét h y b các CW đã l i th i Thông qua ngân sách ho t đ ng c a ILO Quy t đ nh m c niên li m c a các n c thành viên. ế ướ + H i đ ng Qu n tr : HĐQT có các nhi m v : Xây d ng ch ng trình và ngân sách c a ILO đ trình ILC thông qua; ươ B nhi m T ng Giám đ c v i nhi m kỳ 5 năm. - Văn phòng Lao đ ng Qu c t (International Labour Office): ế Văn phòng Lao đ ng Qu c t là Ban Th ký c a ILO, đ ng th i là trung tâm nghiên c u và xu t b n n

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture