KOMPARATIBONG PANANALIKSIK sample statements.docx - Disenyo ng Pananaliksik Ang pag-aaral na ito ay gumamitng paglalarawan at mapanuring paraanng

KOMPARATIBONG PANANALIKSIK sample statements.docx - Disenyo...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Disenyo ng Pananaliksik Ang pag-aaral na ito ay gumamitng paglalarawan at mapanuring paraanng pananaliksik upang matukoy omatuklasan ang mas epektibongbabasahin o peryodiko. Sapamamaraang ito, ang mgaimpormasyon na hango sa iba't-ibangnakalap na literatura ay maayos nanabigyang paliwanag at naiuri ayon sakanilang saklaw. Nakapaloob na rin saisinagawang pagsusuri na ito ang mgaresultang kaugnay ng pag-aaral. Sapananaw ng mga mananaliksik, angpamamaraang ito ang nararapat atpinakamabisang gamitin. Ito aysapagkat sa paggamit ng nasabingparaan ay maaaring mailarawan angkasalukuyang sitwasyon o kalagayan ngpananampalataya ng mga kabataan, at ginagawang posible ang pagsusuri opag-aanalisa ng mga natuklasan bataysa mga nakalap na datos. Kahalagahan ng pag-aaral Ang pag-aaral na ito aymakakatulong sa pag-aaral atpananaliksik ng mga susunod nahenerasyon lalo na ang mga mag-aaralna sumasangguni sa dyaryo. Higit salahat ay ang mga mag-aaral ng Journalism Makaktulong din ito upangmalaman kung anong uri ng pahayaganmas kapupulutan ng maayos at tapat nabalita. PamamaraanInstrumentong ginamit Ang mabisang pagsasagawa ngpag-aral na ito ay sa pamamagitan ngtalatanungan o questionnaires . Angnasabing questionnaire ay binubuo nganim (6) na katanungan na karaniwangmasasagot ng oo o hindi. Sadyangganito uri ng questionnaire angginawang estilo ng mga mananaliksik ayupang mas madaling malaman angdatos at mas medaling sagutan. Angpagbuo at pag balangkas ng mgakatanungan na nahandirito ay nakabase a mga suliranin na nabanggit atbibigyan ng kasagutan Kasaklawan at Limitasyon Ang pag-aaral na ito aysumasaklaw sa istilo ng pagsusulat ngartikulo ng mga manunulat sa dalawanguri
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

 • Winter '20
 • Dindo A. Ojeda

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes