Course Hero Logo

KOMFIL REPORT.docx - MGA GAWAING PANGKOMUNIKASYON NG MGA...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 11 pages.

MGA GAWAING PANGKOMUNIKASYON NG MGA PILIPINOAno ang paraan ngkomunikasyon ng mga Pilipino?– Hitik umani sapahiwatig at ligoy ang pakikipag-usap ng mga Filipino, dahil nagmumulasila sa kulturang may mataas na uri ng pagbabahaginan ng kahulugan,kumpara sa mga taga-Kanluran na itinuturing na may mababangkonteksto ng kulturang mababa rin ang antas ng pagbabahaginan ngkahulugan.Idinagdag ni Maggay na mahilig umano ang mga Filipino sa malapitangpag-uugnayan, na humihipo at dumadama sa mga tao at bagay- bagay.Kung pagbabatayan nman ang tahas at magagaspang na banat ng mgakomentarista sa radio, diyaryo, at telebisyon sa ilang personalidad opolitico, ang gayong paraan ng komunikasyon ay maaaring pagbubuklodmismo ng mga taong nanunuligsa sa mga taong tinutuligsa. -MelbaPadilla Maagay (2002)Mga gawaing Pangkomunikasyon ng mga Pilipino1. Tsismisan– Ang tsismis ay tinukoy bilang pinag-uusapan at sinusuriang isang tao kapag hindi sila naroroon. Ngunit maaari naminggamitin ang tsismis upang malaman ang tungkol sa mga alituntuninng pag-uugali sa mga grupo ng panlipunan at maging mas malapitsa bawat isa. Tinutulungan tayo nito sa pamamagitan ngpagpapaalam sa atin nang matutunan ang mahahalagangimpormasyon nang hindi na kailangang makipag-usap sa bawatmiyembro ng grupo. Gaya ng lahat ng bansa , mahilig magtsismisanang mga Pilipino, ngunit may mas negatibo na konotasyon ngsalitang tsismis kumpara sa Ingles na katumbas nito ay “gossip”.Ang gossiper ay tumutukoy lamang sa tao na mahiligmakipagkwentuhan o magkalat ng sikreto ng iba, samantalang angtsimosa ay kilala bilang sinungaling at mapag-imbento ng kwento.Paminsan-minsan lamang kung magsabi ng katotohanan ang mgatsismosa, at kung totoo naman ang mga kwento ay madalasnaexaggerated. Karaniwang nilalayuan o iniiwasan ang mga tsismosa,pero marami rin ang mahilig makipagkwentuhan sa kanila. Naturallamang na maintriga ang mga tao sa mga sikreto at baho ng iba.Ang mali sa pagiging tsismosa ng mga Pinoy ay ang pangtsitsismishango sa inggit, na maaaring nagmumula sa kakitiran ng isip natin.Ang pangtsitsismis ay nagging pasimpleng paraan na upangmakapanakit sa kapwa at mga kaaway. Ang mga tsismis aykadalasang ginagamit para makasakit at makapanira ng reputasyonng ibang tao, o kaya naman ay husgahan ang kanilang katauhan,kamalian, at kasalanan. Ang madalas na pinaguusapan na tsismis sakomunidad ay mga sensitibong bagay tulad ng sex, pagbubuntis ngmga hindi kasal o ‘disgrasyada’, pagiging homosekswal atpambababae, ngunit pinagtsitsismisan din ang iba’t-ibang bagaytulad ng estado sa buhay o kaya naman ay pag-aaral.
TSISMIS VS. KATOTOHANMalungkot man sabihin ngunit mas pinipili ng mga Pilipino angmga tsismis kaysa sa katotohanan. Kahit na may mga mangilanna hindi naniniwala sa mga tsismis na naririnig nila, marami parinang naniniwala sa mga ‘alternative facts’.Kakaunti lamang ang mga tao na nagtatanong ng totoongnangyari sa taong pinag-uusapan, at mas kakaonti pa ang mgatao na sumusubok sa tingnan kung tama

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 11 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Winter
Professor
Marivic Acio
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture