73.docx -...

This preview shows page 1 - 5 out of 18 pages.

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Кафедра економіки України Реферат з дисципліни “Національна економіка сталого розвитку” на тему: “Поняття та види платного природокористування” Студентки V курсу групи ЕКРМ-51с напряму підготовки 6.030503 – “Міжнародна економіка” Кур’ян А.О. Перевірив: професор Гринів Лідія Святославівна м. Львів – 2019 рік
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………………..3 1. Поняття платного природокористування, передумови, історія становлення .... 5 2. Види платного природокористування………………………………………….13 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………… ....... 17 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………….…………….….18 2
Вступ Безплатність і дешевизна природних ресурсів, які використовувалися в господарській практиці раніше, завдали, поряд з іншими факторами, великої шкоди природо-ресурсному потенціалу України, її екології. Перспективні вимоги суспільного розвитку, екологізація сучасного виробництва, закони ринку диктують вищий рівень цін на природні ресурси відносно до цін на кінцеву споживчу продукцію. Основою для формування нового економічного механізму забезпечення розширеного відтворення природних ресурсів, їх охорони, регулювання раціонального використання став принцип платного, компенсаційного за змістом природокористування зі створенням системи відповідних платежів. Об’єктами плати є джерела природних ресурсів — родовища корисних копалин, водосховища, лісові ділянки тощо, а суб’єктами — підприємства, організації та установи, їх філії та об’єднання, окремі громадяни, які використовують природні ресурси (незалежно від форм власності, організації господарської діяльності та підпорядкування). Введення платного природокористування покликане розв’язати таке коло питань: - створити економічні умови для прискореного розвитку ринкових відносин у цій сфері та привести всю систему природокористування в Україні у відповідність з практикою найрозвинутіших країн і міжнародними стандартами; - стимулювати комплексне, раціональне використання природних ресурсів і створити для нього відповідні науково-технічні передумови; - забезпечити стале і достатнє фінансування робіт з охорони та відтворення природо-ресурсного потенціалу, посилення на цій основі соціальних і екологічних функцій природних ресурсів; - вирівняти умови господарювання при використанні природних ресурсів різної якості та доступності; 3
- розширити інвестиційні можливості щодо соціально-економічного розвитку територій з інтенсивним природокористуванням; - забезпечити узгодження загальнодержавних інтересів з інтересами територій шляхом збалансованого розподілу коштів, одержуваних від плати за природні ресурси, між державним і місцевими бюджетами; - запобігати порушенням встановленого режиму природокористування. Плата за природні ресурси може вноситися у вигляді спеціальних зборів, податку (земельного, лісового тощо), орендної плати або в інших формах, передбачених законодавством. Платежі за користування природними ресурсами є формою реалізації економічних відносин між державою або іншим власником природних ресурсів,

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture