IEED_termini_SLOVA (5).docx - u0422u0415u041cu0410 1...

This preview shows page 1 - 3 out of 20 pages.

ТЕМА 1 Предмет історії економіки та економічної думки як науки є розвиток провідних країн світу та процес їх наукового осмислення представниками економічної науки. Економічна історія – наука, яка вивчає явища і процеси, пов’язані з еволюційним розвитком і взаємодією господарської діяльності людини. Історія економічної думки – процес виникнення та розвитку системи економічних поглядів та ідей. Методи пізнання – система прийомів і операцій для мисленого відтворення предмету. Цивілізація – історично конкретний стан суспільства, який характеризується досягнутим рівнем продуктивних сил, особливою формою виробництва і відповідною духовною культурою людей. Цивілізаційний підхід – в основі класифікацій держав не матеріально- економічний критерій, а духовно-культурні і моральні фактори; історія розглядається як процес заміни однієї цивілізації іншою. Формаційний підхід (К.Маркс) – передбачає, що розвиток людського суспільства відбувається як послідовна зміна способу виробництва іншим: 1. Первіснообщинний. 2. Рабовласницький. 3. Феодальний. 4. Капіталістичний. 5. Комуністичний. Періодизація – встановлення хронологічно послідовних етапів у суспільному розвитку. ТЕМА 2 Первісний лад – найбільш тривалий період розвитку людства. Розпочинається з часу появи людства на Землі (близько 5 млн років до н.е.) і завершується формуванням класового суспільства і виникненням держави (IV-III тисячоліття до н.е.) Антропогенез – походження і розвиток людини, розглянуті в біологічному (біологічна еволюція людини), психічному і соціокультурному плані.
Палеоліт (давній кам’яний вік) (5 млн років тому – 12 тис р. до н.е.) – привласнююче госп-во, первісне стадо → родова община, загінне полювання, архантроп → неандерталець → кроманьйонець. Мезоліт (середній кам’яний вік) (11–6 тис р. до н.е.) – племена, індивідуальне полювання, племена, приручення тварин, стоянки, винайдено лук. Неоліт (новий кам’яний вік) (6-4 тис р. до н.е.) – неолітична революція, відтворююче господарство, розвиток ремесла. Неолітична революція – перехід від привласнюю чого господарства до відтворюючого; пов’язана з першим великим поділом праці – виокремлення землеробських і скотарських племен. Привласнююче господарство – збиральництво, полювання, рибальство. Відтворююче господарство – землеробство, скотарство, ремесло. “Осьовий час”( VIII - II ст. до н.е) – час розквіту античної та східної культур, епоха духовного самовизначення культур, формування світових релігій, що визначило назавжди загальнолюдські цінності на норми. Східне (патріархальне) рабство – історично перша форма експлуатації, коли раб проживав у патріархальній сім’ї та працював разом з усіма її членами у натуральному господарстві, виконуючи більш важку роботу. Античне (класичне) рабство – найбільш груба форма експлуатації, при якій раб, як і засоби виробництва, є власністю свого господаря. Східна (азіатська) модель господарчого розвитку: панувало патріархальне рабство; раби не становили головну продуктивну силу суспільства, тобто виробництвом матеріальних благ сільському господарстві і ремеслі займалися

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture