Course Hero Logo

MASUSING BANGHAY ARALIN.docx - MASUSING BANGHAY ARALIN I....

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

MASUSING BANGHAY ARALINI. LAYUNINPagkatapos na mapag-aralan ang aralin ang mga mag-aaral ay inaasahan naa. b.c.II. PAKSANG ARALINPamagat:TulaSanggunian:Ang KalikasanKagamitan:Larawan at Biswal EydsIII. PAMAMARAANA. PAGHAHANDA1. PagbatiIsang masigla at mapagpalang araw sa ating lahat- Gayon din pos a inyo maam.2. PanalanginBago tayo magsimula. Inaaanyayahan ko ang bawat isa na tumayo at manalangin. Napapangunahan sa atin ni Bb. Dahlia Obligado-Ang lahat ay tatyo upang manalangin3. Pagtatala ng mga lumiban sa klaseBago tayo magsimula nais ko munang malaman kung sinu-sino ang lumiban sa klase, simulan natin sa Pangkat una.-Ikinagagalak kop o na wala pong lumiban sa aming grupoSa pangalawang pangkat(Mahusay!)-Ikinalulungkot kop o na may isang lumiban sa aming grupo.4. Balik AralNgayon sino sa inyo ang nakaalala sa napag-aralan natin kahapon?-Ang tinalakay po natin kahapon ay patungkol sa pabula.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 2 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
ADAM SMITH
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture